34 682 Nationale Omgevingsvisie

Nr. 62 MOTIE VAN HET LID TERPSTRA

Voorgesteld 29 oktober 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het NIDI en het CBS een aantal scenario's hebben doorgerekend over de bevolkingsgroei tot 2050;

overwegende dat de omvang van de behoefte aan locaties voor wonen, werken, natuur en recreatie sterk afhangt, mede afhangt, van de bevolkingsgroei en er zo veel mogelijk gestreefd moet worden naar regionale spreiding;

verzoekt de regering, voor elk scenario van het CBS over de bevolkingsgroei tot 2050 een uitwerking te maken en dit te betreken bij het vervolgtraject van de NOVI, en de Kamer voor 17 maart volgend jaar over de mogelijkheden te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Terpstra

Naar boven