34 682 Nationale Omgevingsvisie

Nr. 61 MOTIE VAN DE LEDEN TERPSTRA EN REGTERSCHOT

Voorgesteld 29 oktober 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een wooncrisis is in Nederland en woningbouw een economische katalysator is voor Nederland;

overwegende dat aan de aangenomen motie-Ronnes over het toevoegen van woningbouw als absolute topprioriteit aan de NOVI onvoldoende gehoor is gegeven;

verzoekt de regering alsnog boven de vier reeds bestaande prioriteiten «het realiseren van voldoende woningen tot 2050» als topprioriteit te benoemen en deze topprioriteit uit te werken in de uitvoeringsagenda van de NOVI,

en gaat over tot de orde van de dag.

Terpstra

Regterschot

Naar boven