34 682 Nationale Omgevingsvisie

Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 oktober 2018

Mede namens de Minister van Defensie, de Minister van Economische Zaken en Klimaat, de Minister en Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, de Minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Medische Zorg en Sport bied ik u hierbij het Kabinetsperspectief NOVI aan1.

Ik ga graag met uw Kamer het gesprek aan over de richting die het kabinet in goede verbinding met medeoverheden wil inslaan.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven