34 681 Fietsbeleid

Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 februari 2017

Hierbij bied ik u de «Agenda Fiets 2017–2020» van de Tour de Force aan1. De Tour de Force is een initiatief van de decentrale overheden en de rijksoverheid, zodat Nederland nummer één op het gebied van fietsen blijft.

Vanwege de grote maatschappelijke baten die gediend zijn bij een verdere groei van het fietsgebruik heeft de Tour de Force de Agenda Fiets 2017–2020 opgesteld. Een brede coalitie van overheden en belangenorganisaties heeft zich geschaard achter de ambitie van een groei van het aantal fietskilometers met 20% (in de periode tot 2027). Naast het bijdragen aan betere bereikbaarheid, heeft de fiets een positief effect op de luchtkwaliteit, leefbaarheid, gezondheid en economie. De belangrijkste beleidsdoelen van IenM -bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid- komen terug in de doelstellingen van de Agenda Fiets.

In de Fietsagenda zijn acht thema’s benoemd, en voor alle thema’s is een groot aantal speerpunten en acties beschreven. De acht thema’s van de agenda zijn:

  • 1. Nederland toonaangevend Fietsland;

  • 2. Meer ruimte voor de fiets in steden;

  • 3. Kwaliteitsimpuls op drukke en kansrijke regionale fietsroutes;

  • 4. Optimaliseren overstap fiets- OV-fiets en auto-fiets;

  • 5. Gerichte stimulering van fietsen;

  • 6. Minder fietsslachtoffers;

  • 7. Minder gestolen fietsen;

  • 8. Versterken kennisinfrastructuur.

Hoewel het fietsbeleid gedecentraliseerd is naar de regio’s, is ook de betrokkenheid van het Rijk van groot belang. Gemeenten en provincies pakken de uitwerking van de agenda op samen met andere organisaties zoals NS, ANWB, BOVAG, Fietsersbond, Stichting Natuur en Milieu en VVN. De werkwijze is gericht op het bewerkstelligen van een goede samenwerking en afstemming tussen de verschillende overheden, en in overleg met stakeholders formuleren van concrete oplossingen.

Het Rijk zal samen met de partners de regie voeren op, investeren in en ondersteunen van de uitvoering van de agenda. De inzet van IenM wordt gebundeld om de coördinatie op fietsbeleid te versterken.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven