Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734677 nr. 8

34 677 Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten op het terrein van accountantsorganisaties en het accountantsberoep in verband met het versterken van de governance van accountantsorganisaties (Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties)

Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 21 augustus 2017

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In het in artikel I, onderdeel D, opgenomen artikel 16, vijfde lid, wordt «artikel 22a, tweede lid,» vervangen door: artikel 22a, derde lid,.

B

Artikel I, onderdeel I, wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde subonderdeel komt te luiden:

3. Na «22,» wordt ingevoegd: 22a, eerste tot en met het zevende en negende lid.

2. Het vierde subonderdeel komt te luiden:

4. «en 24b» wordt vervangen door: , 24b en 48a, zevende en achtste lid.

C

Artikel I, onderdeel J, wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde subonderdeel komt te luiden:

3. Na «22,» wordt ingevoegd: 22a, eerste tot en met zevende en negende lid,.

2. Het vierde subonderdeel komt te luiden:

4. «en 24b» wordt vervangen door: , 24b en 48a, zevende en achtste lid.

3. Er wordt een subonderdeel toegevoegd, luidende:

5. «20, eerste en derde lid» wordt vervangen door: 20, eerste, derde en vijfde lid.

D

Aan artikel V worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

2. In het onderdeel «Toezichthouder: AFM» wordt in categorie «Onderdeel Wta.A3: inschrijving» in de beschrijving van de eenmalige toezichtshandeling bij code Wta.A3.03 «betrouwbaarheid en geschiktheid» vervangen door: betrouwbaarheid.

3. Aan categorie «Onderdeel Wta.A3: inschrijving» wordt een code, eenmalige toezichthandeling en tarief toegevoegd:

Wta.A3.04

Een inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 16 van de Wet toezicht accountantsorganisaties die reeds is getoetst voor de geschiktheid

€ 1.000

E

Artikel VI wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste en tweede lid wordt «zes maanden» telkens vervangen door: twaalf maanden.

2. In het derde lid wordt «een jaar» vervangen door: achttien maanden.

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

4. De artikelen 14a en 25b van de Wet toezicht accountantsorganisaties zijn van toepassing op wettelijke controles met betrekking tot jaarrekeningen en bestuursverslagen die worden opgesteld over de boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2017.

Toelichting

A

In het voorgestelde vijfde lid van artikel 16 van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) wordt abusievelijk verwezen naar het tweede lid van artikel 22a in plaats van naar het derde lid. Dit wordt hersteld.

B en C

Mede naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State zijn leden van de artikelen 22a en 48a vernummerd. Per abuis was nagelaten de verwijzingen in de artikelen 53 en 54 hierop aan te passen. Dit wordt alsnog gedaan. Voor wat betreft artikel 22a worden alle vereisten waaraan de inrichting van het stelsel van intern onafhankelijk toezicht moet voldoen en de verplichtingen waaraan het orgaan dient te voldoen, handhaafbaar middels een boete of een last onder dwangsom. De artikelen, 20, vijfde lid, 22a, zevende (voor wat betreft onderdeel d) en negende lid, worden toegevoegd, zodat de AFM ook beschikt over de betreffende handhavingsmiddelen bij overtreding van de betreffende bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen eisen.

D

In de bijlage I bij de Wet bekostiging financieel toezicht worden de eenmalige toezichtshandelingen en corresponderende tarieven toegevoegd die behoren bij de geschiktheidstoetsing. In deze nota van wijziging wordt een code, toezichtshandeling en corresponderend tarief toegevoegd voor de situatie dat een persoon reeds getoetst is op geschiktheid. Deze situatie kan zich voordoen als een dagelijks beleidsbepaler van de accountantsorganisatie tevens dagelijks beleidsbepaler is van het binnen het netwerk hiërarchisch hoogste netwerkonderdeel met zetel in Nederland dat invloed uitoefent op het beleid van de accountantsorganisatie en deze persoon nagenoeg dezelfde functie uitoefent in beide collectieven. In dat geval zal de geschiktheid van deze persoon in beide collectieven door de AFM worden getoetst, maar zal de tweede toets doorgaans minder tijd in beslag nemen en dus voor een gereduceerd tarief kunnen plaatsvinden.

E

Met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet geldt een geschiktheidseis voor de dagelijks beleidsbepalers, de dagelijks beleidsbepalers van het binnen het netwerk hiërarchisch hoogste netwerkonderdeel met zetel in Nederland dat invloed uitoefent op het beleid van de accountantsorganisatie en de leden van het orgaan dat belast is met het interne toezicht van oob-accountantsorganisaties. De overgangsregeling in artikel VI voor de geschiktheidseis wordt met zes maanden verlengd. De overgangstermijn wordt twaalf maanden voor dagelijks beleidsbepalers van de accountantsorganisatie en van het binnen het netwerk hiërarchisch hoogste netwerkonderdeel met zetel in Nederland dat invloed uitoefent op het beleid van de accountantsorganisatie. Voor de leden van het orgaan belast met het interne toezicht wordt de overgangstermijn achttien maanden.

Om tijdig geschikt te kunnen worden bevonden, dient de AFM in de praktijk direct na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel te starten met de geschiktheidsonderzoeken. In totaal dient de AFM voor het verlopen van de overgangsperiode de geschiktheid te onderzoeken van ongeveer 45 bestaande dagelijks beleidsbepalers, ongeveer 20 leden van het bestuur van het binnen het netwerk hiërarchisch hoogste netwerkonderdeel met zetel in Nederland en ongeveer 40 leden van organen belast met het interne toezicht. Indien na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel dagelijks beleidsbepalers of leden van het orgaan belast met het interne toezicht wisselen, zal de AFM ook de geschiktheid dienen te toetsen van de nieuwe beoogde dagelijks beleidsbepalers of leden van het orgaan belast met het interne toezicht. Gelet op deze aantallen en het tijdsbeslag van de geschiktheidstoetsing verwacht de AFM een langere overgangsperiode nodig te hebben om alle onderzoeken tijdig en zorgvuldig af te kunnen ronden.

Voorts wordt een nieuw lid aan artikel VI toegevoegd. Dit vierde lid regelt dat de verplichting voor de accountantsorganisatie en de externe accountant om tekortkomingen met betrekking tot een wettelijke controle te herstellen (zie de voorgestelde artikelen 14a en 25b van de Wta) voor het eerst op boekjaar 2017 van toepassing wordt. Hiermee wordt eventuele onzekerheid voorkomen over de vraag of de verplichting ook inhoudt dat externe accountants en accountantsorganisaties na inwerkingtreding van deze wet tekortkomingen in wettelijke controles over reeds afgesloten boekjaren zouden moeten herstellen.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem