34 669 Regeling van de inwerkingtreding van de wet van 8 juli 2015, houdende goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds (Stb. 2015, 315)

Nr. 9 MOTIE VAN HET LID VAN BOMMEL

Voorgesteld 21 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Raad van State concludeert dat de juridische verbindendheid van de «bindende verklaring» die moet dienen als antwoord op de uitslag van het Oekraïnereferendum, waarbij 61% van de kiezers tegen het associatieakkoord stemde, «zich strikt genomen niet uitstrekt tot Oekraïne»;

overwegende dat deze verklaring aldus een papieren tijger is die de zorgen van de kiezer geenszins wegneemt;

verzoekt de regering, zich ervoor in te spannen dat Oekraïne de juridische verklaring ondertekent,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Bommel

Naar boven