Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734656 nr. 9

34 656 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet primair onderwijs BES in verband met maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs

Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID KWINT

Ontvangen 11 mei 2017

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt voor onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:

0A

Na artikel 17d wordt aan paragraaf 1 een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 17e. Ouderraadpleging bij omzetting, uitbreiding of verplaatsing

Alvorens het bevoegd gezag een aanvraag voor een besluit als bedoeld in artikel 84, eerste of tweede lid doet, voert het een onderzoek uit onder alle ouders naar de wenselijkheid van de omzetting, de uitbreiding met een of meer andere richtingen, de totstandkoming van een samenwerkingsschool, of de verplaatsing van de school.

II

In artikel III wordt voor onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:

0A

Na artikel 25 wordt aan paragraaf 1 een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 25a. Ouderraadpleging bij omzetting, uitbreiding of verplaatsing

Alvorens het bevoegd gezag een aanvraag voor een besluit als bedoeld in artikel 76, eerste of tweede lid doet, voert het een onderzoek uit onder alle ouders naar de wenselijkheid van de omzetting, de uitbreiding met een of meer andere richtingen, de totstandkoming van een samenwerkingsschool, of de verplaatsing van de school.

Toelichting

Dit amendement regelt dat het schoolbestuur bij een voorgenomen omzetting, uitbreiding met een richting of verplaatsing een ouderraadpleging houdt. Op die manier kan actiever worden getoetst of de voorgenomen beslissing (en/of het scholenaanbod) aansluit op de wensen van de ouders.

Kwint