Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834630 nr. 9

34 630 Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met het opnemen van de physician assistant in de lijst van registerberoepen, het toekennen van zelfstandige bevoegdheid voor bepaalde voorbehouden handelingen aan physician assistants en verpleegkundig specialisten en het opnemen van de mogelijkheid tot het instellen van een tijdelijk register voor experimenteerberoepen

Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 oktober 2017

Tijdens de plenaire behandeling op 7 september 2017 (Handelingen II 2016/17, nr. 100, item 10) van het voorstel Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met het opnemen van de physician assistant in de lijst van registerberoepen, het toekennen van zelfstandige bevoegdheid voor bepaalde voorbehouden handelingen aan physician assistants (en verpleegkundig specialisten) en het opnemen van de mogelijkheid tot het instellen van een tijdelijk register voor experimenteerberoepen (Kamerstuk 34 630) heb ik toegezegd u een brief te sturen met de toezeggingen die ik tijdens dit debat heb gedaan.

Tijdens dit debat heb ik de volgende toezeggingen gedaan:

  • Ik zal op korte termijn in gesprek gaan met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en anderen om te bezien of we er in het kader van de wachtlijstproblematiek voor kunnen zorgen dat physician assistants (PA’s) in de GGZ de door hen geleverde zorg kunnen declareren.

  • Ik ga met betrokken veldpartijen bezien op welke wijze richting de patiënt helder kan worden gemaakt wat de PA als nieuw beroep is en doet. Daarbij is de naamgeving van de PA een specifiek aandachtspunt.

  • Ik zal het Capaciteitsorgaan vragen om onderzoek te doen naar de vraag of aanvullende maatregelen nodig zijn om de instroom van studenten te bevorderen. Daarbij wordt ook de vraag meegenomen hoeveel opleidingsplaatsen we in de toekomst nodig zullen hebben voor de PA en de Verpleegkundig Specialist (VS).

  • Ik zal laten onderzoeken of het mogelijk is om een zorgverlener die 2 BIG-beroepen uitoefent en dus 2 BIG-registratienummers heeft, in de toekomst onder 1 BIG-nummer geregistreerd kan worden.

Ten aanzien van de eerste toezegging ben ik inmiddels het gesprek aangegaan met de NZa. Met betrekking tot de tweede toezegging ben ik inmiddels in gesprek met het Landelijk Platform Zorgmasters. In dit platform nemen alle partijen deel die betrokken zijn bij de inzet van de PA en de VS in de zorg (beroepsorganisaties, werkgeversorganisaties en opleidingsinstellingen). Samen met hen ben ik aan het bekijken of bijvoorbeeld een apart communicatieplan gerealiseerd kan worden over het herkenbaar maken voor de patiënt wat de PA en VS als nieuw beroep is en doet, waarbij ook de PA als naam ter sprake zal worden gebracht. Voor wat betreft de derde toezegging zal ik op korte termijn in overleg treden met het Capaciteitsorgaan op dit specifieke punt. Ten aanzien van de vierde toezegging zal ik het CIBG vragen te onderzoeken of registratie van zorgverleners die meerdere BIG-beroepen bekleden onder 1 BIG-nummer mogelijk is.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers