Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734621 nr. 2

34 621 Goedkeuring van het op 27 september 2012 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI 2012) (Trb. 2013, 72)

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het op 27 september 2012 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI 2012) ingevolge artikel 91, eerste lid, van de Grondwet de goedkeuring van de Staten-Generaal behoeft alvorens het Koninkrijk daaraan kan worden gebonden;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

Het op 27 september 2012 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI 2012), waarvan de Nederlandse en de Engelse tekst zijn geplaatst in Tractatenblad 2013, 72, wordt goedgekeurd voor het Europese deel van Nederland.

Artikel 2

Het voornemen tot opzegging van het op 4 november 1988 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag van Straatsburg inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI), waarvan de Nederlandse en de Franse tekst zijn geplaatst in Tractatenblad 1989, 43, wordt goedgekeurd voor het Europese deel van Nederland.

Artikel 3

Goedgekeurd wordt, dat bij de binding van het Koninkrijk aan het in artikel 1 genoemde Verdrag voor het Europese deel van Nederland het voorbehoud wordt gemaakt, bedoeld in artikel 18, eerste lid, onder a, van dat Verdrag, dat de regering van Nederland zich het recht voorbehoudt de toepassing van de regels van het Verdrag geheel uit te sluiten ten aanzien van vorderingen voor schade, veroorzaakt door de wijziging van de fysische, chemische of biologische kwaliteit van het water.

Artikel 4

Wijzigingen van de aansprakelijkheidsgrenzen van het in artikel 1 genoemde Verdrag, tot stand gekomen overeenkomstig artikel 20 van het Verdrag, behoeven niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Veiligheid en Justitie,

De Minister van Buitenlandse Zaken,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,