34 620 XVII Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 6 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN SJOERDSMA

Ontvangen 21 december 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 4 Vrede en veiligheid voor ontwikkeling worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 40.000 (x € 1.000).

II

In artikel 5 Versterkte kaders voor ontwikkeling worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 40.000 (x € 1.000).

Toelichting

Komend jaar zijn fors minder middelen beschikbaar voor opvang in de regio dan dit jaar, terwijl de noden onverminderd hoog blijven. Voor het regelen van onder andere goed onderwijs en veiligheid van vrouwen/meisjes en minderheden ten behoeve van opvang in de regio zijn aanvullende middelen dringend nodig. Immers, waar in 2016 nog 260 miljoen euro beschikbaar gesteld werd – zal dat in 2017 maar 80 miljoen euro zijn. Dat betreft doorgeschoven geld. Dit amendement stelt daarom een aanvullende 40 miljoen euro beschikbaar. De middelen kunnen via de eindejaarsmarge meegenomen worden naar 2017.

Dekking wordt gevonden in het overgehevelde budget vanuit de begroting Veiligheid & Justitie, als gevolg van de neerwaartse bijstelling van de raming van de asielinstroom.

Van Veldhoven Sjoerdsma

Naar boven