Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734607 nr. 2

34 607 Wijziging van enkele onderwijswetten om deze meer te laten aansluiten bij de Algemene wet bestuursrecht

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het nodig is een aantal bepalingen in de onderwijswetgeving aan te passen om deze wetgeving beter te laten aansluiten bij de Algemene wet bestuursrecht;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I. WIJZIGING WET OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS

De Wet op het voortgezet onderwijs wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 komt onderdeel c van de definitie van «het bevoegd gezag» als volgt te luiden:

 • c. een samenwerkingsschool: de stichting, bedoeld in artikel 53d;.

B

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, eerste en tweede volzin, wordt «bekostiging» vervangen door: vergoeding.

2. In het zesde lid wordt «bekostiging» vervangen door: vergoeding.

C

In artikel 11e, eerste lid, wordt «verzoek» vervangen door: aanvraag.

D

In artikel 17a, dertiende lid, wordt «adviescommissie overeenkomstig artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht» vervangen door «adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht» en wordt «beslissingen» vervangen door: besluiten.

E

Artikel 25 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de eerste volzin wordt «toestaan» vervangen door: besluiten toe te staan.

2. De derde volzin vervalt.

F

Artikel 27 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid, tweede volzin, wordt «een daartoe strekkend verzoek» vervangen door «aanvraag» en wordt «toestaan» vervangen door: besluiten.

2. Het vierde lid komt te luiden:

 • 4. Op bezwaarschriften tegen beslissingen over toelating of verwijdering van leerlingen, beslist het bevoegd gezag, voor zover het een bevoegd gezag van een openbare school betreft in afwijking van artikel 7:10 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen 4 weken na ontvangst van het bezwaarschrift, doch niet eerder dan nadat de leerling en, indien deze jonger is dan 18 jaar, ook diens ouders, voogden of verzorgers, in de gelegenheid is, respectievelijk zijn gesteld, te worden gehoord en kennis heeft, respectievelijk hebben kunnen nemen van de op die beslissingen betrekking hebbende adviezen of rapporten.

G

Aan artikel 27a wordt een lid toegevoegd, luidend:

 • 8. Indien het bevoegd gezag de mededelingen, bedoeld in het vijfde lid, heeft gedaan, kan de leerling binnen 6 weken na ontvangst van de gegevens, bedoeld in het zevende lid, bij het bevoegd gezag schriftelijk bedenkingen uiten tegen die mededelingen.

H

Artikel 29, zevende lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de eerste volzin wordt «toestaan» vervangen door: besluiten toe te staan.

2. De derde volzin vervalt.

I

Artikel 33 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt na «Onze minister» ingevoegd «besluiten» en wordt «ontheffing verlenen» vervangen door: ontheffing te verlenen.

2. In het vierde lid wordt in de laatste volzin «toestaan» vervangen door: besluiten toe te staan.

J

Artikel 48a vervalt.

K

In artikel 56, derde lid, vervalt de tweede volzin.

L

Artikel 57 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de eerste volzin wordt «gericht verzoek» vervangen door: gerichte aanvraag.

2. In de aanhef van de tweede volzin wordt «het verzoek» vervangen door: de aanvraag.

M

Artikel 58, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de eerste volzin wordt «toestaan» vervangen door: besluiten toe te staan.

2. De derde volzin vervalt.

N

In artikel 66, derde lid, vervalt de tweede volzin.

O

Artikel 74, tweede volzin, komt te luiden:

Bij de toepassing van dit artikel zijn de artikelen 4, 5, 9 en 10 van de Wet overige OCW-subsidies van toepassing.

P

Artikel 85a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «verzoek» vervangen door: aanvraag.

2. In het derde lid vervalt de derde volzin.

Q

Artikel 89, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

In de eerste volzin wordt «verzoek» vervangen door «aanvraag», in de tweede volzin wordt «Het verzoek» vervangen door «De aanvraag», in de derde volzin wordt «het verzoek» vervangen door «de aanvraag» en de vierde volzin vervalt.

R

Artikel 96g, vijfde lid, vervalt.

S

Artikel 96k, derde lid, vervalt.

T

Artikel 106, vierde lid, vervalt.

U

Artikel 108 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vierde lid wordt «verzoek van het bevoegd gezag voor een door hem te bepalen tijd toestaan» vervangen door «aanvraag van het bevoegd gezag besluiten voor een door hem te bepalen tijd toe te staan» en vervalt de derde volzin.

2. In het vijfde lid, tweede volzin, wordt «een verzoek» vervangen door: een aanvraag.

ARTIKEL II. WIJZIGING WET OP HET PRIMAIR ONDERWIJS

De Wet op het primair onderwijs wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 4, eerste lid, eerste volzin, zevende lid, eerste en tweede volzin, achtste lid, negende lid, eerste volzin, tiende lid en elfde lid, eerste volzin, wordt «bekostiging» vervangen door: vergoeding.

B

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vierde lid, tweede volzin, en het vijftiende lid, eerste volzin, wordt «verzoek» vervangen door: aanvraag.

2. In het vijftiende lid, eerste volzin, wordt «toestaan» vervangen door: besluiten toe te staan.

C

In artikel 18a, twaalfde lid, wordt «adviescommissie overeenkomstig artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht» vervangen door «adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht» en wordt «beslissingen» vervangen door: besluiten.

D

Artikel 40 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het achtste lid wordt «artikel 8:4 onder e» vervangen door: artikel 8:4, derde lid, onder b,.

2. In het elfde lid, eerste volzin, wordt na «groepsleraar» ingevoegd: en de ouders van de leerling.

E

In artikel 40c, tweede lid, wordt «Het besluit» vervangen door: De beslissing.

F

Artikel 70, tweede volzin, komt te luiden:

Bij de toepassing van dit artikel zijn de artikelen 4, 5, 9 en 10 van de Wet overige OCW-subsidies van toepassing.

G

Artikel 72a vervalt.

H

Artikel 75 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid, eerste volzin, wordt «een verzoek» vervangen door «een aanvraag»; in de tweede volzin wordt «Het verzoek vermeld» vervangen door «De aanvraag vermeldt»; in de derde en vierde volzin wordt «het verzoek» vervangen door: de aanvraag.

2. In het vierde lid, tweede volzin, wordt «verzoek» vervangen door: de aanvraag.

I

Artikel 76 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «Verzoek om» vervangen door: Aanvraag tot.

2. In het eerste lid wordt «verzoek om» vervangen door: aanvraag tot.

3. In het tweede lid wordt «Het verzoek» vervangen door «De aanvraag» en «het verzoek» telkens door: de aanvraag.

J

In artikel 77, eerste lid, wordt «het verzoek» vervangen door: de aanvraag.

K

Artikel 79 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «verzoekers» vervangen door: aanvragers.

2. In het eerste en tweede lid wordt «verzoeken» vervangen door: aanvragen.

3. In het tweede lid wordt «het verzoek» telkens vervangen door: de aanvraag.

4. In het vierde en zesde lid wordt «het verzoek om» vervangen door: de aanvraag tot.

L

In artikel 80, eerste lid, wordt «verzoek» vervangen door «aanvraag» en wordt «verzoekers» vervangen door: aanvragers.

M

In artikel 81, tweede lid, tweede volzin, wordt «het verzoek» vervangen door: de aanvraag.

N

Artikel 82 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, onderdeel a, wordt «verzoek» vervangen door: aanvraag.

2. In het tweede lid, onderdeel b, wordt «nieuw verzoek» vervangen door: nieuwe aanvraag.

O

Artikel 83 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, wordt «verzoeken om» vervangen door: aanvragen tot.

2. In het eerste en vierde lid wordt «verzoeken» vervangen door: aanvragen.

P

Artikel 84 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, eerste volzin, wordt «toestaan» vervangen door: besluiten toe te staan.

2. In het derde lid, eerste volzin, wordt «verzoek» vervangen door «aanvraag» en in de tweede volzin «het verzoek» door: de aanvraag.

Q

Artikel 84a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, aanhef, wordt «verzoek» vervangen door «aanvraag» en in het tweede lid, onderdeel c wordt «het verzoek» telkens vervangen door: de aanvraag.

2. In het vierde lid wordt «het verzoek» vervangen door: de aanvraag.

R

Artikel 85a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «verzoek» telkens vervangen door: aanvraag.

2. In het tweede lid wordt «het verzoek» telkens vervangen door: de aanvraag.

S

In artikel 87, eerste lid, onderdeel a, wordt «het verzoek» vervangen door: de aanvraag.

T

In artikel 110, achtste lid, tweede volzin, wordt «verzoek» vervangen door: aanvraag.

U

Artikel 123 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «verzoek» vervangen door: aanvraag.

2. Van het derde lid vervalt de derde volzin.

V

Artikel 135 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede en vierde lid wordt «Een verzoek» vervangen door: Een aanvraag.

2. In het tweede, derde en vierde lid wordt «het verzoek» telkens vervangen door: de aanvraag.

W

Artikel 138 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, tweede volzin, wordt «strekkend verzoek» vervangen door: strekkende aanvraag.

2. In het zesde lid wordt in de eerste volzin «verzoek» vervangen door «aanvraag», in de tweede volzin «het verzoek» door «de aanvraag», vervalt de derde volzin en wordt in de laatste volzin «het in de eerste volzin bedoelde verzoek» vervangen door: de aanvraag.

X

Artikel 140, vijfde lid, vervalt.

Y

Artikel 155 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid, tweede volzin, wordt «een zodanig verzoek» vervangen door «een zodanige aanvraag» en in de derde en vierde volzin «het verzoek» door: de aanvraag.

2. In het vierde lid, eerste en derde volzin, wordt «verzoek» telkens vervangen door: aanvraag.

Z

Artikel 157a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, eerste volzin, wordt «Een verzoek» vervangen door «Een aanvraag» en in de tweede volzin «Het verzoek» door: De aanvraag.

2. In het derde lid wordt «het verzoek, bedoeld in het tweede lid» vervangen door: de aanvraag.

3. In het vierde lid, eerste volzin, wordt «verzoek» vervangen door: aanvraag.

AA

Artikel 183, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de eerste en derde volzin, wordt «verzoek» vervangen door: aanvraag.

2. De vierde volzin vervalt.

BB

Artikel 184 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid, eerste en derde volzin, wordt «verzoek» vervangen door »aanvraag» en vervalt de vierde volzin.

2. In het vierde lid, eerste volzin, wordt «verzoek» vervangen door «aanvraag» en in de tweede volzin «een in de eerste volzin bedoeld verzoek» door: de aanvraag.

3. In het vijfde lid wordt «het in het vierde lid bedoelde verzoek» vervangen door: de aanvraag.

ARTIKEL III. WIJZIGING WET OP DE EXPERTISECENTRA

De Wet op de expertisecentra wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 4, eerste lid, eerste volzin, zesde lid, zevende lid, achtste lid, eerste volzin, en negende lid wordt «bekostiging» vervangen door: vergoeding.

B

In artikel 12, tweede lid, wordt «verzoek» vervangen door: aanvraag.

C

In artikel 16, eerste volzin, wordt «op verzoek van het bevoegd gezag toestaan» vervangen door: op aanvraag van het bevoegd gezag besluiten toe te staan.

D

In artikel 39, tweede lid, wordt «toestaan» vervangen door: besluiten toe te staan.

E

Artikel 40 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het veertiende lid wordt «artikel 8:4 onder e» vervangen door: artikel 8:4, derde lid, onder b,.

2. In artikel 40, achttiende lid, eerste volzin, wordt na «leraren» ingevoegd: en de ouders van de leerling.

F

In artikel 40a, tweede lid, wordt «Het besluit» vervangen door: De beslissing.

G

In artikel 42 wordt in het tweede en derde lid «de beslissing» gewijzigd in: het besluit.

H

In artikel 46, tweede lid, eerste volzin, wordt «verzoek» vervangen door: aanvraag.

I

Artikel 71, tweede volzin, komt te luiden:

Bij de toepassing van dit artikel zijn de artikelen 4, 5, 9 en 10 van de Wet overige OCW-subsidies van toepassing.

J

Artikel 75 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «verzoek» vervangen door: aanvraag.

2. In het derde lid, eerste volzin, wordt «Het verzoek, bedoeld in het tweede lid» vervangen door «De aanvraag» en in de tweede, derde, vierde en vijfde volzin wordt «het verzoek» vervangen door: de aanvraag.

K

In artikel 76a, eerste lid, wordt «hebbend verzoek» vervangen door: hebbende aanvraag.

L

In artikel 76b, eerste lid, wordt «hebbend verzoek» vervangen door: hebbende aanvraag.

M

In artikel 79, tweede lid, onderdeel a, wordt «verzoek heeft gevraagd» vervangen door «aanvraag heeft verzocht» en in onderdeel b wordt «een nieuw verzoek» vervangen door: een nieuwe aanvraag.

N

In artikel 80, eerste lid, onderdeel a, en in het vierde lid wordt «verzoeken» telkens vervangen door: aanvragen.

O

Artikel 81 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «Verzoek om» vervangen door: Aanvraag tot.

2. In het eerste lid wordt «verzoek om» vervangen door: aanvraag tot.

3. In het tweede lid wordt «Elk verzoek» vervangen door: Elke aanvraag.

P

In artikel 83, vierde lid, wordt «verzoek» vervangen door: aanvraag.

Q

Artikel 84 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, eerste volzin, wordt «verzoeken» vervangen door «aanvragen» en in de tweede volzin «verzoekers» door: aanvragers.

2. In het tweede lid, tweede volzin, wordt «verzoeken» vervangen door: aanvragen.

3. In het zevende lid wordt «het verzoek om» vervangen door: de aanvraag tot.

R

In artikel 86, tweede lid, eerste en vierde volzin, wordt «verzoeken» vervangen door «aanvragen» en in de vierde volzin «het verzoek om» door: de aanvraag tot.

S

In artikel 87, tweede lid, wordt «het verzoek» vervangen door: de aanvraag.

T

Artikel 120 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «verzoek» vervangen door: aanvraag.

2. In het derde lid vervalt de derde volzin.

U

Artikel 129 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, eerste volzin, wordt «verzoek» vervangen door «aanvraag» en in de tweede volzin «het verzoek» door: de aanvraag.

2. In het derde lid, aanhef, en onder d, wordt «het verzoek» telkens vervangen door: de aanvraag.

3. In het vierde lid wordt «Een verzoek» vervangen door «Een aanvraag» en «het verzoek» door: de aanvraag.

V

Artikel 132, zesde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de eerste volzin wordt «verzoek» vervangen door: aanvraag.

2. In de tweede volzin wordt «het verzoek» vervangen door: de aanvraag.

3. De derde volzin vervalt.

4. In de laatste volzin wordt «het in de eerste volzin bedoelde verzoek» vervangen door: de aanvraag.

W

Artikel 134, vijfde lid, vervalt.

X

Artikel 147 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid, eerste volzin, wordt «verzoek» vervangen door «aanvraag» en in de derde volzin «Het verzoek» door: De aanvraag.

2. In het vierde lid, eerste en tweede volzin, wordt «het verzoek» vervangen door: de aanvraag.

3. In het vijfde lid wordt «het verzoek» vervangen door: de aanvraag.

Y

Artikel 169, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de eerste en derde volzin wordt «verzoek» vervangen door: aanvraag.

2. De vierde volzin vervalt.

Z

Artikel 170 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid, eerste en derde volzin, wordt «verzoek» vervangen door «aanvraag» en vervalt de vierde volzin.

2. In het vierde lid, eerste volzin, wordt «verzoek» vervangen door «aanvraag» en in de tweede volzin «een in de eerste volzin bedoeld verzoek» door: de aanvraag.

3. In het vijfde lid wordt «het in het vierde lid bedoelde verzoek» vervangen door: de aanvraag.

ARTIKEL IV. WIJZIGING WET EDUCATIE EN BEROEPSONDERWIJS

De Wet educatie en beroepsonderwijs wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1.4.1, tweede lid, tweede volzin, vervalt.

B

Artikel 1.4a.1, vijfde lid, tweede volzin, vervalt.

C

Artikel 1.6.1, tweede lid, tweede volzin, vervalt.

D

Artikel 2.7, tweede volzin, komt te luiden:

Bij de toepassing van dit artikel zijn de artikelen 4, 5, 9 en 10 van de Wet overige OCW-subsidies van toepassing.

E

In artikel 2.8.1, vierde lid, wordt «verzoek» vervangen door: aanvraag.

F

Artikel 7.3.4, derde lid, derde volzin, vervalt.

G

Artikel 7.4.11, vierde lid, derde volzin, vervalt.

H

In artikel 8.1.1a, derde lid, wordt «het besluit tot inschrijving» vervangen door: de beslissing tot inschrijving.

I

Artikel 8.1.1c wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid, wordt «en» aan het slot van onderdeel c, onder 1°, vervangen door: of.

2. In het vierde lid wordt «1° en 2°» vervangen door: 1° of 2°.

J

In artikel 8.1.7, achtste lid, vervalt: van een bijzondere instelling.

K

Artikel 8a.2.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onder a en b, wordt «besluit» vervangen door: beslissing.

2. In het derde lid wordt «besluiten» vervangen door: beslissingen.

3. In het vierde lid, aanhef, wordt «besluiten» vervangen door «beslissingen» en vervalt in onderdeel a: besluiten van het bevoegd gezag over.

4. In het zesde lid wordt «besluit» vervangen door: beslissing.

5. In het zevende lid wordt «het voorgenomen besluit» vervangen door: de voorgenomen beslissing.

L

In artikel 8a.2.2a wordt in de aanhef «besluit» vervangen door «beslissing» en in onderdeel d «het besluit» door: de beslissing.

M

In artikel 8a.4.2, onder a en c, wordt «besluit» vervangen door: beslissing.

N

Artikel 8a.4.3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, eerste volzin, wordt «besluit» vervangen door: beslissing.

2. In het derde lid, onder c, wordt «het besluit» telkens vervangen door: de beslissing.

3. In het vijfde lid wordt «een nieuw besluit» vervangen door: een nieuwe beslissing.

O

In artikel 9.1.4, zevende lid, wordt «besluit» vervangen door: beslissing.

ARTIKEL V. WIJZIGING LEERPLICHTWET 1969

De Leerplichtwet 1969 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1a1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede en vierde lid wordt «advies» telkens vervangen door: besluit.

2. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. Indien Onze Minister naar aanleiding van een melding als bedoeld in artikel 14 van de Wet op het onderwijstoezicht besluit dat een school niet langer voldoet aan de criteria die gelden voor een school als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, subonderdeel 3, dan volgen burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de school is gevestigd dit besluit en oordelen zij dat de school niet langer een school is als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, subonderdeel 3.

B

Artikel 3a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «verzoek» vervangen door: aanvraag.

2. In het tweede lid en in het vijfde lid, tweede volzin, wordt «Het verzoek» vervangen door: De aanvraag.

3. In het derde lid, aanhef, en onderdeel a, wordt «het verzoek» vervangen door: de aanvraag.

4. Het vierde lid komt te luiden:

 • 4. Burgemeester en wethouders besluiten binnen zes weken na ontvangst van de aanvraag.

5. In het vijfde lid, eerste volzin, wordt «verzoeken» vervangen door: aanvragen om.

C

Artikel 3b wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «verzoek» vervangen door: aanvraag.

2. In het tweede lid, aanhef, en in het derde lid, eerste volzin, wordt «Het verzoek» vervangen door: De aanvraag.

3. In het derde lid, derde volzin, en vierde lid, aanhef, en onder a, wordt «het verzoek» telkens vervangen door: de aanvraag.

4. Het vijfde lid komt te luiden:

 • 5. Burgemeester en wethouders besluiten binnen zes weken na ontvangst van de aanvraag.

D

In artikel 3c, eerste lid, aanhef, wordt «het verzoek» vervangen door: de aanvraag.

E

In artikel 10, aanhef, wordt «verzoek» vervangen door: aanvraag.

F

In artikel 11a, tweede lid, wordt «verzoek» vervangen door: aanvraag.

G

In artikel 13a, eerste lid, wordt «verzoek» vervangen door: aanvraag.

H

In artikel 14, eerste lid, wordt «verzoek» vervangen door: aanvraag.

ARTIKEL VI. WIJZIGING WET OP HET HOGER ONDERWIJS EN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 5a.9 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt «Het besluit tot het verlenen van accreditatie» vervangen door: Het besluit op de aanvraag om accreditatie.

2. In het vijfde lid wordt «verleent geen accreditatie» vervangen door: wijst de aanvraag tot het verlenen van accreditatie af.

B

Artikel 5a.10 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vierde lid komt te luiden:

 • 4. Gelijktijdig met de bekendmaking publiceert het accreditatieorgaan het accreditatierapport op een voor iedereen kenbare wijze.

2. Het vijfde lid vervalt.

C

Artikel 5a.13d wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt «Het besluit tot het verlenen van een instellingstoets kwaliteitszorg» vervangen door: Het besluit op de aanvraag om een instellingstoets kwaliteitszorg.

2. In het vierde lid wordt «tweede tot en met het vijfde lid» vervangen door: tweede tot en met het vierde lid en wordt «is van overeenkomstige toepassing» vervangen door: zijn van overeenkomstige toepassing.

D

In artikel 6.10, eerste lid, wordt «artikel 1.12, tweede en derde lid» vervangen door: artikel 1.12, tweede of derde lid.

E

Artikel 6.14 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Het instellingsbestuur kan een aanvraag doen tot registratie van een opleiding waaraan accreditatie is verleend. Het instellingsbestuur kan een aanvraag doen tot registratie van een opleiding die de instelling voornemens is te verzorgen, nadat die opleiding de toets nieuwe opleiding met positief gevolg heeft ondergaan. Het instellingsbestuur kan een aanvraag doen tot registratie van een Ad-programma, nadat dat Ad-programma de toets nieuw Ad-programma met positief gevolg heeft ondergaan. Indien er sprake is van het ongedaan maken van een samenvoeging als bedoeld in artikel 6.2, vijfde lid, doet het instellingsbestuur een nieuwe aanvraag tot registratie van de oorspronkelijke opleidingen.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

1. In de eerste drie volzinnen wordt «aanmelding» telkens vervangen door: aanvraag.

2. In de vijfde volzin wordt de zinsnede «dat een masteropleiding voor wetenschappelijk onderwijs aanmeldt voor registratie» vervangen door: dat een aanvraag doet voor registratie van een masteropleiding in het wetenschappelijk onderwijs.

3. In de zesde volzin wordt de zinsnede «dat een Ad-programma aanmeldt voor registratie» vervangen door: dat een aanvraag doet voor registratie van een Ad-programma.

F

In artikel 7.3 wordt het vijfde lid, luidende «5. Het instellingsbestuur kan de naam van een opleiding wijzigen in het kader van het verlenen van accreditatie of tussentijds als daarmee wordt bereikt dat de naam beter aansluit bij wat binnen de visitatiegroep of de sector gebruikelijk is. Tussentijdse wijziging kan slechts plaatsvinden na instemming door het accreditatieorgaan. Het accreditatieorgaan stemt in als wordt voldaan aan de criteria, bedoeld in artikel 5a.2, lid 2a, onder b.» vernummerd tot zevende lid en als zevende lid na het zesde lid geplaatst.

G

In artikel 7.25b, eerste lid, onder b, wordt na «bedoeld in artikel 7.4.11, vijfde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs» ingevoegd: of artikel 7.4.13, vijfde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES,.

H

Artikel 9.15, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel h komt te luiden:

 • h. de uitvoering van artikel 7.30c,.

2. De beide onderdelen j worden vervangen door:

 • j. de uitvoering van de artikelen 6.7a en 7.9b, en

 • k. het vaststellen van de procedures en criteria met betrekking tot erkenning van verworven competenties.

I

In artikel 10.20, eerste lid, onderdeel e, wordt «a tot en met g en w» vervangen door: a tot en met g en v.

ARTIKEL VII. WIJZIGING WET VOORTGEZET ONDERWIJS BES

De Wet voortgezet onderwijs BES wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt in de eerste en tweede volzin «bekostiging» vervangen door: vergoeding.

2. In het zesde lid wordt «bekostiging» vervangen door: vergoeding.

B

In artikel 61, eerste volzin, wordt «toestaan» vervangen door: besluiten toe te staan.

C

Artikel 64, zesde lid, komt te luiden:

 • 6. Op een bezwaarschrift ter zake van de toelating of verwijdering van leerlingen, beslist het bevoegd gezag, voor zover het een bevoegd gezag van een openbare school betreft in afwijking van artikel 69, eerste lid, van de Wet administratieve rechtspraak BES, binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift, doch niet eerder dan nadat de kandidaat-leerling, respectievelijk de leerling en, indien deze nog niet meerderjarig is, ook diens ouders, in de gelegenheid is, respectievelijk zijn gesteld, te worden gehoord en kennis heeft respectievelijk hebben kunnen nemen van de op die besluiten betrekking hebbende adviezen of rapporten.

D

In artikel 72, zevende lid, eerste volzin, wordt «toestaan» vervangen door: besluiten toe te staan.

E

Artikel 80 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vijfde lid wordt «kan Onze Minister aan personen, die in een bepaald vak of onderdeel van een vak door buitengewone bekwaamheid uitmunten, ten aanzien van dit vak of dit onderdeel ontheffing verlenen» vervangen door: kan Onze Minister besluiten aan personen, die in een bepaald vak of onderdeel van een vak door buitengewone bekwaamheid uitmunten, ten aanzien van dit vak of onderdeel van dit vak ontheffing te verlenen.

2. In het zevende lid wordt in de laatste volzin «toestaan» vervangen door: besluiten toe te staan.

F

Artikel 113 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de eerste volzin wordt «gericht verzoek» vervangen door: gerichte aanvraag.

2. In de aanhef van de tweede volzin wordt «het verzoek» vervangen door: de aanvraag.

G

In artikel 114, derde lid, eerste volzin, wordt «toestaan» vervangen door: besluiten toe te staan.

H

In artikel 125 komt de laatste volzin te luiden:

Bij de toepassing van dit artikel zijn de titels 4.1 en 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 4, 5, 9 en 10 van de Wet overige OCW-subsidies van toepassing.

I

In artikel 160 vervalt het vijfde lid en worden het zesde en zevende lid vernummerd tot vijfde en zesde lid.

J

In artikel 162, tweede lid, wordt «tweede tot en met zevende lid» vervangen door: tweede tot en met zesde lid.

K

In artikel 165 vervalt het vierde lid.

L

In artikel 189, vierde lid, eerste volzin, wordt «verzoek van het bevoegd gezag voor een door hem te bepalen tijd toestaan» vervangen door: aanvraag van het bevoegd gezag besluiten voor een door hem te bepalen tijd toe te staan.

ARTIKEL VIII. WIJZIGING WET PRIMAIR ONDERWIJS BES

De Wet primair onderwijs BES wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 5, vijfde lid, wordt «bekostiging» vervangen door: vergoeding.

B

In artikel 11, achtste lid, wordt «op verzoek van het bevoegd gezag toestaan» vervangen door: op aanvraag van het bevoegd gezag besluiten toe te staan.

C

In artikel 12, achtste lid, wordt «op verzoek van het bevoegd gezag toestaan» vervangen door: op aanvraag van het bevoegd gezag besluiten toe te staan.

D

In artikel 44, vijfde lid, wordt «het besluit» vervangen door «de beslissing» en wordt «dat besluit» vervangen door: die beslissing.

E

In artikel 67 komt de tweede volzin te luiden:

Bij de toepassing van dit artikel zijn de titels 4.1 en 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 4, 5, 9 en 10 van de Wet overige OCW-subsidies van toepassing.

F

In artikel 94, negende lid, tweede volzin, wordt «verzoek» vervangen door: aanvraag.

G

In artikel 103, tweede lid, wordt «verzoek» vervangen door: aanvraag.

H

Artikel 108 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede en vierde lid wordt «Een verzoek» vervangen door: Een aanvraag.

2. In het tweede, derde en vierde lid wordt «het verzoek» telkens vervangen door: de aanvraag.

I

Artikel 123 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, eerste volzin, wordt «Een verzoek» vervangen door «Een aanvraag» en in de tweede volzin, wordt «Het verzoek» vervangen door: De aanvraag.

2. In het derde lid wordt «het verzoek» vervangen door: de aanvraag.

3. In het vierde lid, eerste volzin, wordt «verzoek» vervangen door: aanvraag.

ARTIKEL IX. WIJZIGING WET EDUCATIE EN BEROEPSONDERWIJS BES

De Wet educatie en beroepsonderwijs BES wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2.4.1, derde volzin, komt te luiden:

Bij de toepassing van dit artikel zijn de titels 4.1 en 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 4, 5, 9 en 10 van de Wet overige OCW-subsidies van toepassing.

B

Artikel 8.1.1b wordt gewijzigd als volgt:

1. In het derde lid, onderdelen a en c, wordt «paragraaf 2a van de Leerplichtwet 1969» telkens vervangen door «paragraaf 3 van de Leerplichtwet BES» en wordt «en» aan het slot van onderdeel c, onder 1°, vervangen door: of.

2. In het vierde lid wordt «paragraaf 2a van de Leerplichtwet 1969» vervangen door «paragraaf 3 van de Leerplichtwet BES» en wordt «1° en 2°» vervangen door: 1° of 2°.

C

In artikel 8.1.7, achtste lid, vervalt «van een bijzondere instelling».

D

In artikel 8.1.7a, derde lid, wordt «Leerplichtwet 1969» vervangen door: Leerplichtwet BES.

ARTIKEL X. WIJZIGING LEERPLICHTWET BES

De Leerplichtwet BES wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede en vierde lid wordt «advies» vervangen door: besluit.

2. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. Indien Onze Minister naar aanleiding van een melding als bedoeld in artikel 14 van de Wet op het onderwijstoezicht besluit dat een school niet langer voldoet aan de criteria die gelden voor een school als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, subonderdeel 3, dan volgt het bestuurscollege van het openbaar lichaam waarin de school is gevestigd dit besluit en oordeelt het dat de school niet langer een school is als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, subonderdeel 3.

B

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste en zesde lid wordt «verzoek» vervangen door: aanvraag.

2. In het tweede en vijfde lid wordt «Het verzoek» vervangen door: De aanvraag.

3. In het derde lid, aanhef, en onderdeel a, wordt «het verzoek» vervangen door: de aanvraag.

4. In het vierde wordt «het verzoek» vervangen door: de aanvraag.

5. In het vijfde lid wordt «verzoeken» vervangen door: aanvragen om.

C

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «verzoek» vervangen door: aanvraag.

2. In het tweede lid, eerste volzin, wordt «Het verzoek» vervangen door «De aanvraag» en in de derde volzin «het verzoek» door: de aanvraag.

3. In het derde lid, aanhef, en onderdeel a, wordt «het verzoek» vervangen door: de aanvraag.

4. In het vierde wordt «het verzoek» vervangen door: de aanvraag.

D

In artikel 19, aanhef, wordt «verzoek» vervangen door: aanvraag.

E

In artikel 21, tweede lid, wordt «verzoek» vervangen door: aanvraag.

F

In artikel 24, eerste lid, wordt «verzoek» vervangen door: aanvraag.

G

In artikel 26, eerste lid, wordt «verzoek» vervangen door: aanvraag.

ARTIKEL XI. WIJZIGING VAN DE WET OP HET ONDERWIJSTOEZICHT

In artikel 11b, zevende lid, van de Wet op het onderwijstoezicht wordt «brengt de inspectie zo spoedig mogelijk na de aanvang van het onderwijs advies uit aan burgemeester en wethouders over de vraag of deze onderwijsvoorziening een school is als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, subonderdeel 3, van de Leerplichtwet 1969» vervangen door: besluit de inspectie zo spoedig mogelijk na de aanvang van het onderwijs of deze onderwijsvoorziening een school is als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, subonderdeel 3, van de Leerplichtwet 1969.

ARTIKEL XII. WIJZIGING VAN DE WET OP DE ERKENDE ONDERWIJSINSTELLINGEN

A

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «Verzoek om» vervangen door: Aanvraag tot.

2. In het eerste lid wordt «Een verzoek om» vervangen door: Een aanvraag tot.

3. In het tweede lid wordt: «Het verzoek» vervangen door: De aanvraag.

B

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «het verzoek» vervangen door: de aanvraag.

2. In het artikel wordt «het verzoek om» vervangen door: de aanvraag tot.

C

In artikel 19, derde lid, wordt «verzoek» vervangen door: aanvraag.

D

In artikel 26, tweede lid, wordt «een verzoek om» vervangen door: een aanvraag tot.

ARTIKEL XIII. INWERKINGTREDING

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,