34 605 Voorstel van wet van de leden Bergkamp en Van Wijngaarden tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet basisregistratie personen in verband met het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning

C BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 juni 2021

Bij uw Kamer is thans het voorstel van wet van de leden Bergkamp en Van Wijngaarden tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet basisregistratie personen in verband met het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning (Kamerstuk 34 605) aanhangig.

Hierbij deel ik u mede dat de Kamer in haar vergadering van 10 juni 2021 heeft besloten dat mevrouw Van Ginneken de plaats zal innemen van mevrouw Bergkamp bij de verdediging van het voorstel van wet.

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Vera Bergkamp

Naar boven