34 605 Voorstel van wet van de leden Bergkamp en Van Wijngaarden tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet basisregistratie personen in verband met het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning

Nr. 7 BRIEF VAN DE LEDEN BERGKAMP EN VAN WIJNGAARDEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 februari 2020

Hierbij doen wij u toekomen het aanvullend advies van de Raad voor de rechtspraak van 5 februari 2020 over de werklast-, implementatie- en IT-gevolgen van het gewijzigd voorstel van wet van de leden Bergkamp en Van Wijngaarden tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet basisregistratie personen in verband met het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning.1

Het betreffende advies maakt deel uit van de eerder op dit voorstel van wet uitgebrachte adviezen in de consultatieronde.2

Bergkamp Van Wijngaarden


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

X Noot
2

Zie de bijlage bij Kamerstuk 34 605, nr. 6

Naar boven