34 605 Voorstel van wet van de leden Bergkamp en Van Wijngaarden tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met directe koppeling van erkenning en gezamenlijk gezag voor ongehuwde en niet-geregistreerde partners

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek te wijzigen teneinde een directe koppeling te maken tussen erkenning en gezamenlijk gezag voor ongehuwde en niet-geregistreerde partners;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 204 wordt onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot vijfde en zesde lid een lid ingevoegd, luidende:

 • 4. Gelijktijdig met de indiening van een verzoek om vervangende toestemming als bedoeld in het derde lid, kan de persoon die het kind wil erkennen het gezag verzoeken overeenkomstig artikel 253c.

B

In artikel 247, vierde en vijfde lid, wordt na «beëindigen van de samenleving» telkens ingevoegd: indien sprake was van gezamenlijk gezag van rechtswege als bedoeld in artikel 251b, eerste lid, of.

C

In artikel 247a wordt na «Indien» ingevoegd: sprake was van gezamenlijk gezag van rechtswege als bedoeld in artikel 251b, eerste lid, of indien.

D

Na artikel 251a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 251b

 • 1. Een persoon die op grond van artikel 203, eerste lid, onder a, een minderjarig kind erkent, oefent van rechtswege gezamenlijk met de moeder het gezag uit over dit kind vanaf het tijdstip van die erkenning, tenzij de ambtenaar van de burgerlijke stand op dat tijdstip heeft vastgesteld dat:

  • a. één of beide ouders onbevoegd is tot het gezag;

  • b. het gezag van één van beide ouders is beëindigd en de andere ouder het gezag uitoefent;

  • c. een voogd met het gezag over het kind is belast;

  • d. de voorziening in het gezag over het kind is komen te ontbreken;

  • e. de ouder die het gezag heeft, dit gezamenlijk met een ander dan een ouder uitoefent;

  • f. de moeder en de erkenner gezamenlijk door overlegging van een daartoe strekkende notariële akte of ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand verklaren dat het gezag alleen door de moeder wordt uitgeoefend; of

  • g. naar zijn oordeel onvoldoende is komen vast te staan dat de gronden, bedoeld onder a tot en met f, afwezig zijn.

 • 2. Een persoon die een ongeboren kind erkent, oefent van rechtswege gezamenlijk met de moeder het gezag uit over dit kind vanaf de geboorte van het kind, tenzij de ambtenaar van de burgerlijke stand op het tijdstip van die erkenning een vaststelling als bedoeld in het eerste lid heeft verricht.

 • 3. Indien de erkenning is geschied bij notariële akte ontstaat de gezamenlijke uitoefening van het gezag vanaf het tijdstip dat de ambtenaar van de burgerlijke stand heeft vastgesteld dat geen van de gronden, bedoeld in het eerste lid, onder a tot en met g, van toepassing is.

 • 4. Tegen een vaststelling door de ambtenaar van de burgerlijke stand als bedoeld in het eerste lid is alleen beroep mogelijk, indien zij heeft plaatsgevonden op grond van onbevoegdheid van één of beide ouders tot het gezag anders dan vanwege minderjarigheid, ondercuratelestelling of het naar zijn oordeel onvoldoende vast komen te staan dat de gronden, bedoeld onder a tot en met f, afwezig zijn. Alsdan kan de rechtbank worden verzocht het gezamenlijk gezag te gelasten. Zij wijst het verzoek af, indien gegronde vrees bestaat dat bij inwilliging de belangen van het kind zouden worden verwaarloosd.

E

Artikel 252 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, wordt na «aangegaan» ingevoegd: en niet het gezamenlijk gezag op grond van artikel 251b hebben verkregen,.

2. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. De aantekening wordt door de griffier geweigerd, indien op het tijdstip van het verzoek een van de gronden als bedoeld in artikel 251b, eerste lid, onder a tot en met f, van toepassing is.

F

Na artikel 253b wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 253ba

 • 1. Ingeval de moeder van het kind het gezag over het kind van rechtswege alleen uitoefent, kan zij de rechtbank verzoeken om aantekening hiervan in het register, bedoeld in artikel 244. De aantekening wordt door de griffier geweigerd, indien de moeder op het tijdstip van het verzoek onbevoegd tot het gezag was.

 • 2. Artikel 252, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

G

Artikel 253n, eerste lid, eerste volzin, komt te luiden: Op verzoek van de niet met elkaar gehuwde ouders of een van hen kan de rechtbank beëindigen:

 • a. het gezamenlijk gezag, bedoeld in de artikelen 251, tweede lid, 252, eerste lid, 253q, vijfde lid, of 277, eerste lid, indien nadien de omstandigheden zijn gewijzigd of bij het nemen van de beslissing van onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan, of

 • b. het gezamenlijk gezag, bedoeld in artikel 251b, eerste lid.

ARTIKEL II

Op een erkenning die is geschied krachtens artikel 203 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek zoals dat artikel luidde voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet, blijft Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zoals dat luidde voorafgaand aan de dag van inwerkingtreding van deze wet.

ARTIKEL III

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Naar boven