Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734599 nr. 3

34 599 Wijziging jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2015 (wijziging samenhangende met enkele correcties)

Nr. 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 13 december 2016

De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden.

De vragen zijn op 17 november 2016 voorgelegd aan de Minister van Financiën. Bij brief van 13 december 2016 zijn ze door de Minister van Financiën beantwoord.

Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie, Duisenberg

De griffier van de commissie, Berck

Vraag 1

Dienen dit soort foutief opgenomen mutaties gemeld te worden aan de Europese Commissie?

Antwoord op vraag 1

Het EU-verdrag schrijft voor dat lidstaten halfjaarlijks rapporteren aan de Europese Commissie over realisaties van het EMU-saldo en de EMU-schuld. In Nederland is het Centraal bureau voor de Statistiek (CBS) verantwoordelijk voor het opstellen van de realisaties van het EMU-saldo en de EMU-schuld. De wijziging van de slotwet wordt doorgegeven aan het CBS. De eerstvolgende halfjaarlijkse rapportage over 2015 wordt eind maart 2017 naar de Europese Commissie gestuurd.

Vraag 2

Kan de regering informatie geven over wat de achtergrond is van de foutieve mutaties? Wat is de oorzaak van de foutieve mutaties en zijn er maatregelen genomen om herhaling te voorkomen?

Antwoord op vraag 2

Mutaties in de begrotingsstukken worden zorgvuldig gecheckt. Toch is het in de praktijk nooit geheel uit te sluiten dat in de gegevensverwerking een fout sluipt. De foutieve mutatie in de slotwet is achteraf geconstateerd en wordt door middel van het wetsvoorstel gecorrigeerd. De inrichting van het werkproces, met de bijbehorende controles, is en blijft gericht op een volledig correcte verwerking van alle mutaties in de begrotingsstukken.