Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734599 nr. 1

34 599 Wijziging jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2015 (wijziging samenhangende met enkele correcties)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

2 november 2016

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) uit het voorstel van wet Jaarverslag en Slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2015, te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Indien het op 18 mei 2016 ingediende voorstel van wet Jaarverslag en Slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2015 (Kamerstukken 34 475-IX) tot wet wordt verheven, wordt die wet als volgt gewijzigd:

A

De suppletoire begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) komt te luiden:

   

(5)

(6)=(5)-(4)

   

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

Art

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

7.932.339

127.884.760

 

– 99.834

1.576.092

               
 

Beleidsartikelen

 

7.702.655

127.815.270

 

– 91.305

1.571.237

1

Belastingen

3.259.300

3.190.076

117.090.239

70.838

1.614

1.044.907

2

Financiële markten

– 4.225.045

17.286

80.674

– 10.331

– 4.099

6.747

3

Financ. act. Publiek-Private sector

1.760.839

1.137.790

7.518.712

– 981.439

– 6.438

496.029

4

Internationale Fin. Betrekkingen

3.729.791

356.416

18.702

2.443.676

– 107.561

– 795

5

Exportkredietverzekering en investeringsgaranties

2.475.497

130.837

236.691

– 8.140.941

17.679

18.341

6

BTW-Compensatiefonds

2.870.250

2.870.250

2.870.250

7.806

7.806

7.806

7

Beheer materiële activa

0

0

2

– 306

– 306

– 1.798

               
 

Niet-beleidsartikelen

 

229.684

69.490

 

– 8.529

4.855

8

Apparaat kerndepartement

231.903

229.684

69.490

– 5.788

– 8.057

4.855

10

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

– 472

– 472

0

B

De suppletoire begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA) komt te luiden:

   

(5)

(6)=(5)-(4)

   

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

Art

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

66.983.913

64.493.912

 

4.965.948

1.725.388

               

11

Financiering staatsschuld

60.778.748

60.778.748

52.877.933

6.227.820

6.227.820

251.174

12

Kasbeheer

6.205.165

6.205.165

11.615.979

– 1.261.872

– 1.261.872

1.474.214

ARTIKEL II

Indien het op 18 mei 2016 ingediende voorstel van wet Jaarverslag en Slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2015 (Kamerstukken 34 475-IX) tot wet wordt verheven en die wet in werking treedt, treedt deze wet op hetzelfde tijdstip in werking.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën,