Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734590 nr. 7

34 590 Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen en de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider (PbEU 2014, L 94)

Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Ontvangen 18 april 2017

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel I wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

D

Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Het ontwerp van de krachtens het eerste lid vast te stellen ministeriële regeling wordt, voor zover deze betrekking heeft op vaststelling van een lijst als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van Richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider (PbEU 2014, L 94), aan de beide kamers der Staten-Generaal overgelegd. Hij treedt in werking op een tijdstip dat nadat vier weken na de overlegging zijn verstreken wordt vastgesteld, tenzij binnen die termijn door of namens een der kamers of door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een der kamers de wens te kennen wordt gegeven dat het onderwerp van de ministeriële regeling bij wet wordt geregeld. In dat geval wordt een daartoe strekkend voorstel van wet zo spoedig mogelijk ingediend.

Toelichting

Indiener wil met dit amendement regelen dat op de ministeriële regeling, benodigd voor een wijziging van de lijst met seizoengevoelige sectoren, een zware voorhang van toepassing is. Via het voorliggende wetsvoorstel wordt geregeld dat indien het kabinet signalen ontvangt dat ook andere sectoren behoefte hebben aan seizoenarbeiders van buiten de Europese Unie (EU) dat deze door middel van een ministeriële regeling kunnen worden toegevoegd aan de lijst met seizoengevoelige sectoren. Aangezien het uitbreiden dan wel beperken van het aantal sectoren van invloed kan zijn op het aantal arbeidsmigranten van buiten de EU, is de indiener is van mening dat ook beide Kamers in de gelegenheid dienen te worden gesteld hier inbreng op te leveren.

Jasper van Dijk