Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734590 nr. 10

34 590 Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen en de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/36/EU van het Europees parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider (PbEU 2014, L 94)

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID DE JONG C.S.

Voorgesteld 18 april 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de immigratie uit islamitische landen te stoppen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Jong

Fritsma

Wilders