Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734588 nr. 8

34 588 Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..)

Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID VERHOEVEN

Ontvangen 21 december 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 45, eerste lid, onderdeel b, wordt na «valse hoedanigheid» ingevoegd «, voor zover dat voor het doel van de bevoegdheid onvermijdelijk is,» en wordt na «een derde» ingevoegd: die in een directe technische relatie staat tot het geautomatiseerd werk.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de diensten geautomatiseerde werken alleen mogen voor zover dat voor het doel van de bevoegdheid onvermijdelijk is en dat zij alleen geautomatiseerde werken mogen binnendringen door tussenkomst van het geautomatiseerde werk van een derde indien het een derde betreft die in een directe technische relatie staat tot het geautomatiseerde werk.

Het wetsvoorstel regelt dat geautomatiseerde werken, bijvoorbeeld een laptop of een server, door de diensten gehackt mogen worden na het verkrijgen van een last. Dat mag, zo nodig, ook via een derde. In sommige gevallen zal dat nodig zijn en dan kan de inbreuk die dit maakt op de persoonlijke levenssfeer van de verder van het onderzoek losstaande derde gerechtvaardigd worden. Om ervoor zorg te dragen dat een beperkte toepassing van deze mogelijkheid het uitgangspunt blijft en alleen directe derden hierdoor geraakt worden, legt dit amendement vast dat het slechts gaat om geautomatiseerde werken van derden die in directe technische relatie staan tot het doelwit. Hoeveel schakels dit precies betreft zal van de praktijk afhangen en onderworpen zijn aan het toezicht van de toetsingscommissie inzet bevoegdheden en de commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (de CTIVD).

Verhoeven