Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734588 nr. 60

34 588 Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..)

Nr. 60 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 21

Ontvangen 13 februari 2017

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 48 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vijfde lid vervalt.

2. Aan het zesde lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: Op gegevens waarvan de versleuteling ongedaan is gemaakt, is artikel 27 van overeenkomstige toepassing.

Toelichting

Met dit amendement wordt geregeld dat de bewaartermijn voor gegevens die zijn verzameld via de sleepnetbevoegdheid wordt teruggebracht van drie jaar naar één jaar – dezelfde bewaartermijn als voor gegevens die zijn verzameld in het kader van andere bevoegdheden. Hiermee wordt recht gedaan aan het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (hierna: de Afdeling advisering)op dit punt.

De Afdeling advisering wijst er in haar advies op dat de bewaartermijn van drie jaar voor ongecontroleerde bulkgegevens strijdig is met het door professor Bart Jacobs geïntroduceerde principe «select while you collect». De Afdeling advisering wijst er tevens op dat jurisprudentie van het EHRM en het Hof van Justitie van de Europese Unie uitwijst dat de lange bewaartermijn strijdigheid oplevert met artikel 8 van het EVRM. Volgens de indiener wijst de Afdeling advisering ook terecht op het risico dat de over drie jaar bewaarde (en mogelijk ongecontroleerde) gegevens verstrekt kunnen worden aan buitenlandse veiligheidsdiensten, die niet gebonden zijn aan de maximale bewaartermijn van drie jaar. Hierdoor worden gegevens verzameld via de sleepnetbevoegdheid mogelijk nog langer bewaard.

De verkorting van de bewaartermijn van onbewerkte gegevens vormt een stimulans voor de veiligheidsdiensten om gegevens snel te beoordelen op hun bruikbaarheid. Hiermee wordt voorkomen dat de privacy van Nederlandse burgers onnodig lang wordt geschonden. Relevante, beoordeelde gegevens kunnen immers langer worden bewaard.

Voortman