Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734588 nr. 34

34 588 Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..)

Nr. 34 AMENDEMENT VAN HET LID VERHOEVEN

Ontvangen 6 februari 2017

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Voor artikel 48 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 47a

  • 1. Bij de inzet van een bijzondere bevoegdheid als bedoeld in deze paragraaf worden niet meer gegevens verworven, verwerkt of geanalyseerd dan strikt noodzakelijk is voor het bereiken van het doel van de onderzoeksopdracht.

  • 2. De onderzoeksopdracht wordt zo concreet mogelijk geformuleerd en leidt op zichzelf of tezamen met andere onderzoeksopdrachten niet tot het stelselmatig op grote schaal verwerven, verwerken of analyseren van gegevens.

Toelichting

De indiener beoogt met dit amendement het mogelijke «sleepnet-karakter» van de onderzoeksopdrachtgerichte interceptie in de wet uit te sluiten door te voorkomen dat de nieuwe bevoegdheden met betrekking tot het «onderzoeksopdrachtgericht» verwerven, verwerken en analyseren van gegevens leiden tot een situatie waarin onschuldige mensen stelselmatig en op grote schaal afgetapt worden. De indiener is van mening dat het verzamelen van meer data niet bijdraagt aan het veiliger maken van Nederland. De datahooiberg groter maken maakt het vinden van de speld lastiger. Het verzamelen van data moet zijn gericht op concrete aanwijzingen die nader onderzocht moeten worden.

Het kabinet sluit reeds uit dat «alle communicatie in een bepaalde Nederlandse wijk of buurt voor een bepaalde periode wordt geïntercepteerd om zo te bezien of voor de diensten relevante gegevens zijn binnengehaald». Dit amendement legt deze toezegging van het kabinet wettelijk vast en maakt duidelijk dat de formulering van de onderzoeksopdracht moet leiden tot een zo gericht mogelijke uitoefening van deze interceptiebevoegdheid. Daarentegen laat dit amendement de mogelijkheid open om, zoals genoemd als bijvoorbeeld door het kabinet, tijdelijk metadata te verzamelen om het netwerk van een target in kaart te brengen. Hiervoor biedt de gerichte aftap bevoegdheid van artikel 47 wellicht te weinig handvaten, maar is het ook niet nodig om op grote schaal en stelselmatig communicatie van grote groepen mensen af te tappen. Dit amendement laat naar mening van de indiener voldoende ruimte voor de genoemde voorbeelden van het kabinet die nodig zijn voor de onderzoeksopdrachtgerichte onderzoeken van de diensten, terwijl bulkcollectie op grote schaal uitgesloten wordt.

Verhoeven