Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734588 nr. 15

34 588 Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..)

Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID VERHOEVEN

Ontvangen 21 december 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 24, tweede lid, wordt na onderdeel b een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • ba. een schriftelijk gegevensbeschermingsbeleid en de nodige voorzieningen met betrekking tot het waarborgen van de kwaliteit en betrouwbaarheid van de gegevensvergadering, van de gebruikte gegevens(bestanden), van de toe te passen modellen, algoritmes, technieken en methoden, en van de resultaten van de verwerking;.

Toelichting

Dit amendement legt een expliciete waarborg ten aanzien van de kwaliteit en betrouwbaarheid van gegevensverwerkings- en analysemethoden vast in de wet. De CTIVD merkt in haar zienswijze bij de Wiv op dat het wetsvoorstel niet voorziet in specifieke waarborgen met betrekking tot de kwaliteit van geautomatiseerde gegevensverwerking. Het is slechts de algemene zorgplicht van het hoofd van de dienst dat zich hierop richt. Dit terwijl, dankzij de grotere hoeveelheden (meta)data waarover de diensten straks zullen beschikken, deze verwerking wel een centralere rol in de taakuitoefening van de diensten zal uitmaken. Daarom wordt in het artikel over de zorgplicht van het hoofd van de dienst het nodige toegevoegd over de voorzieningen die getroffen moeten worden ten aanzien van de kwaliteit en betrouwbaarheid van de verwerkings- c.q. analysemethoden. Zie voor een nadere toelichting op de noodzaak van een versterking van de wet op dit punt ook paragraaf 3.3. van bijlage i bij de zienswijze van de CTIVD en aanbeveling 26 van de PIA Wiv.

Verhoeven