Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734584 nr. 16

34 584 Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met het toevoegen van het onderdeel participatieverklaring aan het inburgeringsexamen en de wettelijke vastlegging van de maatschappelijke begeleiding

Nr. 16 AMENDEMENT VAN DE LEDEN PIETER HEERMA EN BISSCHOP

Ontvangen 16 februari 2017

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel E, artikel 8, wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Bij ministeriële regeling wordt de tekst van de participatieverklaring vastgesteld. Het ontwerp van een regeling tot wijziging van de tekst van de participatieverklaring wordt aan beide kamers der Staten-Generaal overgelegd en wordt niet eerder vastgesteld dan vier weken na de overlegging van het ontwerp.

II

In artikel I, onderdeel H, tweede onderdeel, wordt na «artikel 8» een zinsnede ingevoegd, luidende: , eerste lid.

III

In artikel I, onderdeel J, artikel 28, wordt na «artikel 8» een zinsnede ingevoegd, luidende: , eerste lid.

IV

In artikel I, onderdeel K, wordt na «artikel 8» een zinsnede ingevoegd, luidende: , eerste lid.

Toelichting

De huidige tekst van de participatieverklaring is weloverwogen in overleg met de Kamer tot stand gekomen. Ook bij een eventuele wijziging van de tekst van de participatieverklaring in de toekomst is het van belang dat de Kamer hierbij wordt betrokken. Dit amendement voorkomt dat de huidige tekst van de participatieverklaring zonder tussenkomst van de Kamer in de toekomst kan worden gewijzigd.

Pieter Heerma Bisschop