Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834583 nr. 12

34 583 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van de richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 en van verordening nr. 600/2014 van het Europees parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van verordening (EU) nr. 648/2012 (Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014)

Nr. 12 DERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 22 september 2017

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Artikel IV, onderdeel B, subonderdeel 8, vervalt.

Toelichting

Bij tweede nota van wijziging was voorzien in een aanpassing van de procentuele verdeling van de toezichtkosten onder de sector in bijlage II van de Wet bekostiging financieel toezicht. Op grond van eerdere cijfers was de verwachting dat er een substantiële toename van het aantal beleggingsondernemingen zou zijn na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel. Bij deze inschatting was geen rekening gehouden met recent tot stand gebrachte Europese gedelegeerde regelgeving, die ervoor zorgt dat een groot aantal ondernemingen die zich slechts als nevenactiviteit bezig houdt met de handel in derivaten onder een uitzondering valt en derhalve niet vergunningplichtig is. Dit maakt dat de verwachte toename in het aantal beleggingsondernemingen aanzienlijk lager uitvalt. De implementatie van MiFID II leidt daarmee niet tot substantiële verschuivingen in de verdeling van de totale toezichtkosten van AFM. Het vaste beleid is dat alleen bij substantiële verschuivingen de verdeling van de kosten wordt aangepast om zo de kosten zo stabiel en voorspelbaar mogelijk te houden. Daarom vervalt met deze nota van wijziging de eerder in het wetsvoorstel aangebrachte aanpassing in de kostenverdeling.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem