Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734573 nr. 16

34 573 Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon, in verband met stukloon en meerwerk en enige andere wijzigingen

Nr. 16 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID ULENBELT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 10

Ontvangen 16 december 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel E, vervalt in artikel 12 het zesde lid.

II

Artikel II komt te luiden:

ARTIKEL II

Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 617 worden na het eerste lid, onder vernummering van het tweede lid tot het vijfde lid, drie leden ingevoegd, luidende:

  • 2. Het loon in geld wordt alleen naar tijdruimte vastgesteld.

  • 3. Voor zover het in geld vastgestelde loon bestaat uit een bedrag dat afhankelijk is gesteld van enig gegeven dat uit de boeken, bescheiden of andere gegevensdragers van de werkgever moet kunnen blijken, is de werkgever tot voldoening verplicht telkens wanneer het bedrag van dat loon kan worden bepaald, met dien verstande dat ten minste eenmaal per jaar voldoening plaatsvindt.

  • 4. Slechts aan de werknemer komt de bevoegdheid toe om ter vernietiging van een beding dat afwijkt van lid 3, een beroep op de vernietigingsgrond te doen.

B

Artikel 624 vervalt.

C

In artikel 625, eerste lid, wordt «de artikelen 623 en 624 lid 1» vervangen door: artikel 623.

D

Artikel 628 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid vervalt, onder vernummering van het vierde tot en met negende lid tot het derde tot en met achtste lid.

2. In het vijfde en zesde lid (nieuw) wordt «lid 5» vervangen door: lid 4.

3. In het zevende lid (nieuw) wordt «lid 5, 6 of 7» vervangen door: lid 4, 5 of 6.

E

Artikel 629 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het achtste lid, vervalt, onder vernummering van het negende tot en met dertiende lid tot het achtste tot en met het twaalfde lid.

2. In het negende lid (nieuw) wordt «de leden 1, 2 en 9» vervangen door: de leden 1, 2 en 8.

F

Artikel 632, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Na de eerste zin wordt een zin ingevoegd, luidende: Indien het bedrag, bedoeld in de vorige zin, lager is dan het deel van het loon waarop beslag onder de werkgever niet geldig kan zijn, vindt slechts verrekening plaats op het deel van het loon waarop beslag op het loon wel geldig zou zijn.

2. In de laatste zin wordt «in de vorige zin» vervangen door: in de vorige zinnen.

G

In artikel 655, eerste lid, onder h, vervalt: alsmede, indien het loon afhankelijk is van de uitkomsten van de te verrichten arbeid, de per dag of per week aan te bieden hoeveelheid arbeid, de prijs per stuk en de tijd die redelijkerwijs met de uitvoering is gemoeid.

H

In artikel 679, tweede lid, vervallen de onderdelen e en f, onder verlettering van de onderdelen g tot en met j tot e tot en met h.

I

In artikel 691, zevende lid, wordt «leden 5, 6 en 7» vervangen door: leden 4, 5 en 6.

J

Artikel 743 wordt als volgt gewijzigd:

1. Na het eerste lid worden, onder vernummering van het tweede lid tot vierde lid, twee leden ingevoegd, luidende:

  • 2. Indien op de betaaldag het bedrag van het loon genoemd in lid 1 nog niet te bepalen is, is de werkgever verplicht tot voldoening van een voorschot ten bedrage van het loon waarop de zeevarende gemiddeld per betalingstermijn aanspraak kon maken over de drie maanden voorafgaande aan de betaaldag of, indien dat niet mogelijk is, ten bedrage van het voor vergelijkbare arbeid gebruikelijke loon.

  • 3. Schriftelijk kan worden overeengekomen dat het voorschot op een lager bedrag wordt gesteld, maar niet op minder dan drie vierde van het gemiddelde loon over de drie maanden voorafgaande aan de betaaldag onderscheidenlijk van het voor vergelijkbare arbeid gebruikelijke loon.

2. Het vierde lid komt te luiden:

  • 4. Wordt aan de zeevarende een voorschot betaald als bedoeld in lid 2, dan heeft de zeevarende geen aanspraak jegens de werkgever indien het aan de in artikel 707 bedoelde persoon overgemaakte bedrag meer bedraagt dan aan de zeevarende verschuldigd is.

Toelichting

Het wetsvoorstel beoogt de stukloonregeling aan te passen waarmee getracht wordt te voorkomen dat betaling op basis van stukloon leidt tot betaling beneden het minimumloon.

Het is echter nog steeds mogelijk om onder het minimumloon uit te komen bij betaling op basis van stukloon.

Dit amendement regelt dat, om betaling onder minimumloon geheel uit te bannen bij stukloon, betaling op basis van stukloon geheel wordt verboden (met uitzondering van zeevarende vissers).

Ulenbelt