Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734573 nr. 15

34 573 Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon, in verband met stukloon en meerwerk en enige andere wijzigingen

Nr. 15 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID ULENBELT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 8

Ontvangen 16 december 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel 1 wordt «22 jaar» vervangen door: 18 jaar.

2. Onderdeel 2 komt te luiden:

2. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. De werknemer die de leeftijd van 17 jaar heeft bereikt heeft voor de arbeid door hem in dienstbetrekking verricht, jegens de werkgever recht op een loon ten minste tot 90 procent van het bedrag, bij of krachtens de volgende artikelen onder de benaming minimumloon vastgesteld.

3. Onderdeel 3 komt te luiden:

3. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. De werknemer die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt heeft voor de arbeid door hem in dienstbetrekking verricht, jegens de werkgever recht op een loon ten minste tot 80 procent van het bedrag, bij of krachtens de volgende artikelen onder de benaming minimumloon vastgesteld.

4. Na onderdeel 3 worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:

3a. Na het derde lid worden, onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot het zesde en zevende lid, twee leden ingevoegd, luidende:

 • 4. De werknemer die de leeftijd van 15 jaar heeft bereikt heeft voor de arbeid door hem in dienstbetrekking verricht, jegens de werkgever recht op een loon ten minste tot 70 procent van het bedrag, bij of krachtens de volgende artikelen onder de benaming minimumloon vastgesteld.

 • 5. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald, dat werknemers – dan wel dat werknemers, behorende tot een bij de maatregel aangewezen categorie – beneden de leeftijd van 15 jaar, die een bij de maatregel aangewezen lagere leeftijd hebben bereikt, eveneens het recht hebben, bedoeld in het eerste tot en met het vierde lid.

3b. In het zesde lid wordt «bij of krachtens het eerste, tweede of derde lid» vervangen door: bij of krachtens het eerste tot en met het vijfde lid.

5. Onderdeel 4 komt te luiden:

4. In het zevende lid wordt «waarmede het loon ingevolge die bepaling» vervangen door «waarmee het loon overeenkomstig die bepaling» en wordt «bij of krachtens het eerste, tweede of derde lid» telkens vervangen door «bij of krachtens het eerste tot en met het vijfde lid.

II

Artikel I, onderdeel C, komt te luiden:

C

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt «artikel 7, eerste lid» vervangen door «artikel 7, eerste tot en met vierde lid,» en wordt «het derde lid» vervangen door: het vijfde lid.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:.

 • 4. Bij algemene maatregel van bestuur kan ten aanzien van de werknemer die werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg als bedoeld in artikel 7.2.2 van de Wet educatie en beroepsonderwijs een percentage van de in het eerste lid genoemde bedragen worden vastgesteld, in afwijking van artikel 7, eerste tot en met vierde lid. Dit percentage kan voor naar leeftijd te onderscheiden categorieën van deze werknemers verschillend zijn.

III

Artikel III, onderdeel A, komt te luiden:

A

In artikel 1:1, eerste lid, onderdeel m, wordt «of, indien het een persoon jonger dan 23 jaar betreft, het voor zijn leeftijd geldende minimumloon per maand, bedoeld in artikel 7, derde lid» vervangen door: of, indien het een persoon jonger dan 18 jaar betreft, het voor zijn leeftijd geldende minimumloon per maand, bedoeld in artikel 7, tweede tot en met vierde lid.

IV

Artikel III, onderdeel B, komt te luiden:

B

In artikel 3:7, tweede lid, vervalt:, of, indien het een persoon jonger dan 23 jaar betreft, het minimumloon per maand dat voor zijn leeftijd geldt op grond van artikel 7, derde lid, en artikel 8, derde lid, van genoemde wet, gedeeld door 21,75.

V

Artikel IV wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel B komt te luiden:

B

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid, onderdeel b, komt te luiden:

 • b. per dag een inkomen heeft dat lager is dan: € 53,28.

2. Het zevende lid, onderdeel b, komt te luiden:

 • b. per dag een inkomen heeft dat lager is dan: € 34,45

2. Na onderdeel B wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ba

In artikel 8, tweede en derde lid, wordt «bij de leeftijd van die persoon genoemd bedrag» telkens vervangen door: genoemde bedrag.

3. Onderdeel C komt te luiden:

C

Artikel 44f, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel b komt te luiden:

 • b. van 1 juli 2017 tot en met 31 december 2017

  indien hij 18 jaar of ouder is: € 43,83.

  en het inkomen per dag.

2. Onderdeel c komt te luiden:

 • c. in 2018

  indien hij 18 jaar of ouder is: € 39,10

  en het inkomen per dag.

VI

Artikel V wordt vervangen door:

ARTIKEL V

In artikel 2, onderdeel c, van de Participatiewet wordt «of, indien het een persoon jonger dan 23 jaar betreft, het minimumloon per maand dat voor zijn leeftijd geldt op grond van artikel 7, derde lid» vervangen door: of, indien het een persoon jonger dan 18 jaar betreft, het minimumloon per maand dat voor zijn leeftijd geldt op grond van artikel 7, tweede tot en met vierde lid.

ARTIKEL VA

In artikel 14, tweede lid, van de Werkloosheidswet wordt «of, indien het een werknemer jonger dan 23 jaar betreft, het voor zijn leeftijd geldende minimumloon per maand, bedoeld in artikel 7, derde lid» vervangen door: of, indien het een persoon jonger dan 18 jaar betreft, het minimumloon per maand dat voor zijn leeftijd geldt op grond van artikel 7, tweede tot en met vierde lid.

ARTIKEL VB

In artikel 13, tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt «of, indien het een werknemer jonger dan 23 jaar betreft, het voor zijn leeftijd geldende minimumloon per maand, bedoeld in artikel 7, derde lid» vervangen door: of, indien het een persoon jonger dan 18 jaar betreft, het minimumloon per maand dat voor zijn leeftijd geldt op grond van artikel 7, tweede tot en met vierde lid.

ARTIKEL VC

In artikel 8, achtste lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen wordt «of, indien het een werknemer jonger dan 23 jaar betreft, het voor zijn leeftijd geldende minimumloon per maand, bedoeld in artikel 7, derde lid» vervangen door: of, indien het een persoon jonger dan 18 jaar betreft, het minimumloon per maand dat voor zijn leeftijd geldt op grond van artikel 7, tweede tot en met vierde lid.

ARTIKEL VD

In artikel 32c, eerste lid, onderdeel b, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen wordt «of, indien het een persoon jonger dan 23 jaar betreft, het voor zijn leeftijd geldende minimumloon per maand, bedoeld in artikel 7, derde lid» vervangen door: of, indien het een persoon jonger dan 18 jaar betreft, het minimumloon per maand dat voor zijn leeftijd geldt op grond van artikel 7, tweede tot en met vierde lid.

ARTIKEL VE

In artikel 12, eerste lid, onderdeel b, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen wordt «of, indien het een persoon jonger dan 23 jaar betreft, het voor zijn leeftijd geldende minimumloon per maand, bedoeld in artikel 7, derde lid» vervangen door: of, indien het een persoon jonger dan 18 jaar betreft, het minimumloon per maand dat voor zijn leeftijd geldt op grond van artikel 7, tweede tot en met vierde lid.

ARTIKEL VF

In artikel 1, eerste lid, onderdeel l, van de Ziektewet wordt «of, indien het een persoon jonger dan 23 jaar betreft, het voor zijn leeftijd geldende minimumloon per maand, bedoeld in artikel 7, derde lid» vervangen door: of, indien het een persoon jonger dan 18 jaar betreft, het minimumloon per maand dat voor zijn leeftijd geldt op grond van artikel 7, tweede tot en met vierde lid.

VII

In artikel VII wordt «22-jarige» vervangen door: 18-jarige.

VIII

De artikelen X tot en met XVII vervallen.

IX

Artikel XVIII komt te luiden:

ARTIKEL XVIII

 • 1. Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan de bedragen, genoemd in de artikelen 2, tweede en zevende lid, en 44f, van de Toeslagenwet eenmalig aanpassen aan de wijziging van de bedragen op grond van artikel 9 van de Toeslagenwet die worden gewijzigd na de datum van inwerkingtreding van artikel IV, onderdelen B en C, van deze wet.

 • 2. Dit artikel vervalt zes maanden na de inwerkingtreding van artikel IV, onderdelen B en C, van deze wet.

Toelichting

Dit amendement regelt dat alle werknemers vanaf 18 jaar een inkomen op minimaal het niveau van wettelijk minimum loon kunnen verwerven. Doordat men aanspraak kan maken op het wettelijk minimumloon vanaf 18 jaar kunnen jongvolwassenen zelfstandig in hun levensonderhoud voorzien en een toekomst opbouwen.

Daarnaast regelt dit amendement dat jongeren vanaf 15 jaar een staffel wordt geintroduceerd, zodat de opbouw naar het minimumloon meer in evenwicht is, zij meer te besteden krijgen en werken meer lonend wordt.

Bij 17 jaar ontvangen jongeren 90% van het wettelijk minimumloon, bij 16 jaar 80% en bij 15 jaar 70%.

Ulenbelt