Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734560 nr. 2

34 560 Voorstel van wet van het lid Smaling tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet teneinde het groepsverbod niet voor regionale netbeheerders te laten gelden

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo wij in overweging genomen hebben, dat een groepsverbod voor regionale netbeheerders onwenselijk is met het oog op een gelijk speelveld in de Europese Unie;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Elektriciteitswet 1998 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 10b wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «Een netbeheerder» vervangen door: De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet.

2. In het tweede lid wordt «een netbeheerder» telkens vervangen door: de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet.

3. In het derde lid, aanhef, wordt «Een netbeheerder en met de netbeheerder verbonden groepsmaatschappijen» vervangen door: De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en met deze netbeheerder verbonden groepsmaatschappijen.

B

Na artikel 10b wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 10c

 • 1. Een netbeheerder, niet zijnde de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, die deel uitmaakt van een groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek waartoe ook een rechtspersoon of vennootschap behoort die elektriciteit produceert of levert of daarin handelt, is voor wat zijn rechtsvorm, organisatie en besluitvorming betreft, onafhankelijk van niet met distributie samenhangende activiteiten.

 • 2. Onverminderd het eerste lid, draagt de netbeheerder, niet zijnde de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, er in ieder geval zorg voor dat:

  • a. personen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de netbeheerder, niet zijnde de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, niet deelnemen in bedrijfsstructuren van het geïntegreerde elektriciteitsbedrijf die direct of indirect verantwoordelijk zijn voor het dagelijkse beheer van de productie, transmissie of levering van elektriciteit,

  • b. er passende maatregelen worden genomen teneinde ervoor te zorgen dat rekening wordt gehouden met de professionele belangen van de personen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de netbeheerder, niet zijnde de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, zodat zij onafhankelijk kunnen functioneren, en

  • c. hij beschikt over effectieve bevoegdheden om onafhankelijk van het geïntegreerde elektriciteitsbedrijf besluiten te nemen met betrekking tot de activa die nodig zijn voor de exploitatie, het onderhoud of de ontwikkeling van het systeem en over de nodige middelen, inclusief personele, technische, fysieke en financiële middelen.

C

In artikel 17, derde lid, vervalt onderdeel a onder verlettering van de onderdelen b en c tot onderdelen a en b.

ARTIKEL II

De Gaswet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2c wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «Een netbeheerder» vervangen door: De netbeheerder van het landelijk gastransportnet.

2. In het tweede lid wordt «een netbeheerder» telkens vervangen door: de netbeheerder van het landelijk gastransportnet.

3. In het derde lid, aanhef, wordt «Een netbeheerder en met de netbeheerder verbonden groepsmaatschappijen» vervangen door: De netbeheerder van het landelijk gastransportnet en met deze netbeheerder verbonden groepsmaatschappijen.

B

Na artikel 2c wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2d

 • 1. Een netbeheerder, niet zijnde de netbeheerder van het landelijk gastransportnet, die deel uitmaakt van een groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek waartoe ook een rechtspersoon of vennootschap behoort die gas produceert of levert of daarin handelt, is voor wat zijn rechtsvorm, organisatie en besluitvorming betreft, onafhankelijk van niet met distributie samenhangende activiteiten.

 • 2. Onverminderd het eerste lid, draagt de netbeheerder, niet zijnde de netbeheerder van het landelijk gastransportnet, er in ieder geval zorg voor dat:

  • a. personen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de netbeheerder, niet zijnde de netbeheerder van het landelijk gastransportnet, niet deelnemen in bedrijfsstructuren van het geïntegreerde gasbedrijf die direct of indirect verantwoordelijk zijn voor het dagelijkse beheer van de productie, transmissie of levering van gas,

  • b. er passende maatregelen worden genomen teneinde ervoor te zorgen dat rekening wordt gehouden met de professionele belangen van de personen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de netbeheerder, niet zijnde de netbeheerder van het landelijk gastransportnet, zodat zij onafhankelijk kunnen functioneren, en

  • c. hij beschikt over effectieve bevoegdheden om onafhankelijk van het geïntegreerde gasbedrijf besluiten te nemen met betrekking tot de activa die nodig zijn voor de exploitatie, het onderhoud of de ontwikkeling van het systeem en over de nodige middelen, inclusief personele, technische, fysieke en financiële middelen.

C

In artikel 10b, derde lid, vervalt onderdeel a onder verlettering van de onderdelen b en c tot onderdelen a en b.

ARTIKEL III

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Economische Zaken,