Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201934558 nr. 17

34 558 Voorstel van wet van de leden Ten Broeke en Van Helvert houdende regels voor de inzet van gewapende particuliere maritieme beveiligers aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen (Wet ter Bescherming Koopvaardij)

Nr. 17 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 juni 2019

Op 19 maart jl. heeft de Eerste Kamer het voorstel van wet van de leden Koopmans en Van Helvert houdende regels voor de inzet van gewapende particuliere maritieme beveiligers aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen aanvaard (Wet ter Bescherming Koopvaardij) (Handelingen I 2018/19, nr. 22, item 10). Het kabinet draagt dit voorstel van wet voor bekrachtiging voor. Daarna zal het kabinet zorg dragen voor een zo spoedig mogelijke plaatsing in het Staatsblad.

Zoals ook bij de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel aan de orde kwam is inwerkingtreding afhankelijk van de nog op te stellen lagere regelgeving, met name het Besluit bescherming koopvaardij (AMvB). Op 22 januari 2019 heb ik uw Kamer een afschrift gestuurd van de brief van 18 januari 2019 aan de Eerste Kamer, waarin ik heb aangegeven dat het de bedoeling is om één algemene maatregel van bestuur op te stellen en in procedure te brengen (consultatie, advies Afdeling advisering Raad van State, voorhang bij beide kamers der Staten-Generaal) (Kamerstukken I 2018/19, nr. D, p. 3). Daaraan wordt gewerkt.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus