Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734555 nr. 7

34 555 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten tot uitfasering van het pensioen in eigen beheer en het treffen van enkele fiscale maatregelen inzake oudedagsvoorzieningen (Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen)

Nr. 7 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 15 november 2016

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Aan artikel III wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

S

In artikel 39f, eerste lid, wordt «11a, 19b» vervangen door: 11a, 19a, 19b.

TOELICHTING

I. Algemeen

Met deze nota van wijziging wordt volledigheidshalve in de wettekst tot uitdrukking gebracht dat het voorstel van wet geen gevolgen heeft voor het sinds 1 januari 2014 geldende overgangsrecht voor op 31 december 2013 bestaande stamrechten.

Budgettaire aspecten en uitvoeringskosten

Het in deze nota van wijziging opgenomen voorstel heeft geen budgettaire effecten.

Voor het in de nota van wijziging opgenomen voorstel geldt dat de eerder uitgebrachte uitvoeringstoets voor het wetsvoorstel onverkort van kracht is.

II. Onderdeelsgewijs

Artikel III, onderdeel S (artikel 39f van de Wet op de loonbelasting 1964)

Met ingang van 1 januari 2014 is de zogenoemde stamrechtvrijstelling vervallen. Op grond van artikel 39f, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB 1964) blijft de op 31 december 2013 geldende tekst van de bepalingen die in dat kader zijn vervallen of gewijzigd, waaronder de op 31 december 2013 geldende tekst van artikel 11, eerste lid, onderdeel g, van de Wet LB 1964, van toepassing met betrekking tot op 31 december 2013 bestaande aanspraken ter zake waarvan de stamrechtvrijstelling is toegepast. Op grond van laatstgenoemde bepaling mag ook een lichaam als bedoeld in artikel 19a, eerste lid, onderdelen d of e, van de Wet LB 1964 (een eigenbeheerlichaam) als verzekeraar van dergelijke aanspraken optreden. Het is uiteraard niet de bedoeling om dat met ingang van 1 januari 2017 niet langer toe te staan met betrekking tot die bestaande aanspraken. Met de wijziging van artikel 39f van de Wet LB 1964 wordt volledigheidshalve gecodificeerd dat de ingevolge het voorstel van wet per 1 januari 2017 in artikel 19a van de Wet LB 1964 aan te brengen wijzigingen geen gevolgen hebben voor het in artikel 39f van de Wet LB 1964 opgenomen overgangsrecht.

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes