34 550 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017

Nr. 54 MOTIE VAN HET LID SCHOUTEN

Voorgesteld 7 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er verschil van inzicht bestaat tussen Cedris, de VNG en de Staatssecretaris over de noodzakelijke middelen voor de SW-bedrijven en beschut werk;

spreekt uit dat het onwenselijk is als de infrastructuur van de SW-bedrijven omvalt wegens tekortschietende bekostiging, omdat die ook nodig zal zijn bij het realiseren van beschut werk;

verzoekt de regering, in nauw overleg met Cedris en de VNG bij de Voorjaarsnota tot een oplossing te komen, waarbij zowel gekeken wordt naar de actuele realisatie van uitstroom uit de SW, als naar de gerealiseerde loonwaarde bij de nieuwe instroom beschut,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouten

Naar boven