34 550 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2017

Nr. 130 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 februari 2017

Met mijn brief van 20 december 2016 (Kamerstuk 34 550 XIII, nr. 126) heb ik u geïnformeerd over de op dat moment voorziene begrotingswijzigingen (voor verplichtingen en uitgaven) ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2016 van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) (Kamerstuk 34 620 XIII, nrs. 1 en 2).

Op basis van de realisatiecijfers over 2016 informeer ik u, mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken, over de begrotingswijzigingen voor de verplichtingen (verhogingen) die ten tijde van de vorige brief nog niet bekend waren of waarvan het bedrag is aangepast. Deze begrotingswijzigingen worden verwerkt in de Slotwet 2016. In onderstaand overzicht treft u de begrotingswijzigingen voor de verplichtingen aan op de EZ-begroting sinds de 2e suppletoire begroting 2016.

Bedragen x € 1 miljoen

Artikel

Omschrijving

Verplichtingen

11

Opdrachten: frequenties

1,6

12

Bijdrage aan TNO

0,7

13

Kamer van Koophandel

2,4

14

Subsidieverlening netbeheer op zee Borssele en Hollandse Kust

4.000,0

14

Storting begrotingsreserve duurzame energie

473,1

14

Bijdrage TNO/Age

1,0

14

Bijdrage ECN

0,2

16

Onderzoeksinfrastructuur

7,6

16

Bijdrage RIVM

10,0

17

Bekostiging VMBO

13,3

17

Aanvullende onderwijssubsidies

1,0

17

Lening AOC

7,0

18

Aandelentransactie LIOF en NOM

27,4

18

NURG Maaswerken

20,0

18

Bijdrage aan RVO

1,0

Toelichting

Artikel 11 Goed functionerende economie en markten

Opdrachten: frequenties

De verhoging op dit onderdeel is met name veroorzaakt door een aangegane verplichting voor een opdracht aan het Electronic Commerce Platform/Platform voor Interne Samenwerking voor het programma Digiveilig. Dit programma stimuleert het verantwoord en veilig gebruik van digitale middelen.

Artikel 12 Een sterk innovatievermogen

Bijdrage aan TNO

De hogere verplichtingenrealisatie van € 0,7 miljoen is als volgt opgebouwd:

  • € 0,5 miljoen heeft betrekking op de Field Labs. In het kader van de Kamerbrief over Smart Industry (Kamerstuk 29 826, nr. 64) is € 0,5 miljoen toegevoegd aan het TNO budget voor de Field labs in het zuiden.

  • € 0,1 miljoen: Met TNO en de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen is in het kader van het opstellen van het Nederlands Kennis- en Innovatiecontract 2016 – 2017 overeengekomen dat EZ voor beide jaren een bedrag van € 75.000 extra beschikbaar stelt binnen het budget voor duurzame leefomgeving voor het nakomen van doorlopende verplichtingen op het gebied van Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

  • € 0,1 miljoen: betreft het beschikbaar stellen van verplichtingenbudget voor Strategies for Innovation and Industry voor de eerste helft van 2017.

Artikel 13 Een excellent ondernemingsklimaat

Kamer van Koophandel

De toezegging aan de Kamer van Koophandel voor 2017 is in 2016 verstrekt en betreft € 2,3 miljoen aan loon- en prijsbijstelling. Daarnaast is een verplichting van € 66.000 aangegaan in het kader van de beheerkosten bronkopie handelsregister.

Artikel 14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening

Subsidieverlening netbeheer op zee Borssele en Hollandse Kust

Dit betreft het vastleggen van de verplichting (€ 4 miljard) voor de subsidieverlening aan TenneT voor de bouw en aanleg, het beheer en het onderhoud van het net op zee van de locaties Borssele I en II en Hollandse Kust Zuid I en II en Hollandse Kust Noord, zoals beschreven in de routekaart Wind op Zee in de brief van 26 september 2014 (Kamerstuk 33 561, nr. A/11). Gezien de aard en de omvang van de voorgenomen subsidieverlening is deze vooraf in het kader van staatssteun ter toetsing voorgelegd aan de Europese Commissie. Dit betekende onzekerheid over het moment waarop de subsidiebeschikking zou kunnen worden afgegeven. Om die reden was de verplichtingenbegroting 2016 nog niet verhoogd. Uiteindelijk kon de beschikking nog in december 2016 worden afgegeven.

Storting begrotingsreserve duurzame energie

In de 2e suppletoire begroting 2016 is een «geraamde» storting in de begrotingsreserve duurzame energie aangekondigd van € 428,3 miljoen, zonder dat daarvoor in de 2e suppletoire begroting een begrotingswijziging was opgenomen. Op basis van de realisatiecijfers bedraagt de definitieve storting in de begrotingsreserve € 473,1 miljoen. Het bedrag van de definitieve storting wordt ook geheel als verplichting in de Slotwet vastgelegd.

TNO-AGE

Aan TNO-AGE is een aanvullende opdracht verstrekt (verplichting) van € 0,98 miljoen in het kader van de uitvoering van haar wettelijke taak mijnbouw en ondergrond.

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)

In mijn brief van 20 december 2016 (Kamerstuk 34 550 XIII, nr. 126) is voor ECN een bedrag van € 2,5 miljoen opgenomen. Dit bedrag is met € 0,2 miljoen verhoogd tot € 2,7 miljoen, omdat op grond van de definitieve subsidiebeschikking de reguliere bijdrage voor ECN hoger is uitgevallen dan bij de Najaarsnota 2016 was geraamd.

Artikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

Onderzoeksinfrastructuur

De hogere verplichtingen worden met name veroorzaakt door het vastleggen van de verplichting voor een deel van de onderzoeksprogrammering 2017 voor Wageningen Research. Daarnaast zijn verplichtingen vastgelegd voor diverse projecten op het terrein van het ontwikkelen van kennisbeleid, zoals het United Nations Environment Programme.

Bijdrage aan RIVM

De verplichting van de bijdrage aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor uitgaven van het programma 2017 is in 2016 in de administratie vastgelegd.

Artikel 17 Groen onderwijs van hoge kwaliteit

Bekostiging vmbo

Het loonruimteakkoord heeft geleid tot hogere prijzen voor de bekostiging van het vmbo. De verplichting van de bekostiging 2017 met de hogere prijzen is in 2016 vastgelegd.

Aanvullende onderwijssubsidies

Dit betreft het vastleggen van de verplichtingen voor aanvullende onderwijssubsidies op het terrein van fytosanitair en de cursus proefdierkunde.

Garantieverplichting schatkistbankieren

Vanwege een door EZ verstrekte garantie voor een lening aan een Agrarisch Opleidingscentrum (AOC) in het kader van het schatkistbankieren is € 7 miljoen verplicht.

Artikel 18 Natuur en regio

Aandelentransactie LIOF en NOM

In aanvulling op de begrotingsmutatie die bij 1e suppletoire begrotingswet 2016 is doorgevoerd voor de verkoop van aandelen in de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen LIOF en NOM wordt in de Slotwet de volledige brutoopbrengst van deze aandelenverkopen verantwoord op artikel 19 (Toekomstfonds). Dit betekent een verhoging van de ontvangsten in het Toekomstfonds met totaal € 27,4 miljoen ten opzichte van de in de 1e suppletoire begroting doorgevoerde netto-boeking. Tegenover de verhoging van de ontvangsten met € 27,4 miljoen worden ook de uitgaven voor herinvesteringen in de regio op beleidsartikel 18 (€ 8 miljoen provincie Limburg en € 19,4 miljoen Friesland, Groningen en Drenthe) geboekt. De boeking van de verplichtingen vindt plaats op beleidsartikel 18 (Natuur en regio). U bent eerder van deze aandelentransacties per brief op de hoogte gesteld (zie Kamerstuk 28 165, nr. 211 en Kamerstuk 29 697, nr. 24).

NURG Maaswerken

De uitvoering van de Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG) is tot en met 2020 in opdracht gegeven aan Staatsbosbeheer (SBB). Hiervoor is de volledige meerjarige verplichting in 2016 vastgelegd (€ 20 miljoen).

Bijdrage aan RVO

Dit betreft het aangaan van de verplichting voor de bijdrage aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ten behoeve van meerwerk met name in het kader van de wet Natuurbescherming.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

Naar boven