34 550 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2017

Nr. 77 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 juni 2017

Bijgaand bied ik u, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Jaarverslag 2016 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aan1.

De ILT werkt aan veiligheid, zekerheid en vertrouwen in transport, infrastructuur, milieu en wonen. Dit is een breed werkterrein dat vele onderwerpen raakt. Omdat de ILT haar toegevoegde waarde voor de maatschappij inzichtelijk wil maken voor een ieder die geïnteresseerd is, heeft zij dit jaar gekozen voor een leesvriendelijke en compacte opzet van het jaarverslag.

Hier is invulling aan gegeven door concrete casussen uit te lichten en inspecteurs aan het woord te laten. Ook is er een overzicht van de in 2016 afgegeven toezichtsignalen opgenomen. Tenslotte is de ILT in 2016 met het veranderprogramma «Koers ILT 2021» gestart. U bent hier al via het Meerjarenplan 2017–2021 van de ILT over geïnformeerd (Kamerstuk 34 550 XII, nr. 4). Het jaarverslag gaat in op de voortgang van dit programma in 2016.

Het ILT Jaarverslag 2016 is digitaal beschikbaar op https://magazines.ilent.nl/jaarverslag/2016/01/index.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven