Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734550-XII nr. 72

34 550 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2017

Nr. 72 MOTIE VAN HET LID VISSER

Voorgesteld 22 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het fietsbeleid in de kern wordt uitgevoerd door decentrale overheden;

constaterende dat er onlangs een Agenda Fiets 2017–2020 is verschenen waarin o.a. het versterken van de kennisinfrastructuur als doelstelling is opgenomen;

constaterende dat er veel (kennis)partijen actief zijn op het gebied van fietsbeleid, waaronder de Fietsersbond, en het niet helder is hoe de Subsidieregeling Fietsersbond zich hiertoe verhoudt;

overwegende dat de Subsidieregeling Fietsersbond 2017 de grondslag vormt voor de subsidie de komende jaren, waarbij niet omschreven staat hoe de doelstellingen en acties uit de Agenda Fiets zullen worden uitgevoerd en worden vertaald naar de Fietsersbond, en dat daarmee niet helder een evaluatiekader wordt meegegeven voor de subsidieregeling;

verzoekt de regering, de doelstellingen van de subsidie aan de Fietsersbond duidelijker te koppelen aan de doelen uit de Agenda Fiets, deze hierop tussentijds te evalueren en de subsidieregeling eventueel de komende jaren hier inhoudelijk op te herijken en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Visser