Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734550-X nr. 71

34 550 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2017

Nr. 71 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 februari 2017

Op 9 december 2016 heb ik uw Kamer het onderzoeksrapport van de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) uit 2012 vertrouwelijk gestuurd (Kamerstuk 34 550 X, nr. 56). Omdat delen van het rapport op de website van EenVandaag waren gepubliceerd en de melder reeds toestemming voor openbaarmaking had gegeven, heb ik tijdens het algemeen overleg Personeel van 26 januari jl. uw Kamer toegezegd het rapport alsnog openbaar toe te sturen1. Tevens heb ik een toelichting op het rapport toegezegd. Met deze brief voldoe ik hieraan.

De discussie tijdens het algemeen overleg en de berichtgeving in de media spitsten zich toe op data en het handelen van de onderdeelsarts. Een gesprek met de melder op 16 november 2009 zou als consult zijn genoteerd. De melder stelt dat er die dag geen gesprek tussen hem en de arts kan hebben plaats gevonden omdat hij toen op vakantie was. Dit klopt. Op 16 november 2009 is er wel een gesprek geweest, niet met de melder maar met de leden van het Sociaal Medisch Team (SMT). Ik leg dit hierna uit.

Ruim twee jaar na de gebeurtenissen, waarover de melder zich in 2012 bij de IMG heeft beklaagd, heeft de IMG onderzoek verricht. De IMG heeft onder meer met de melder, zijn raadsman en de vliegerpsycholoog gesproken. De melder heeft in het gesprek met de IMG gesproken over een korte vakantie en daarbij geen data genoemd. Op basis van de gesprekken en andere informatie heeft de IMG de feiten en data zo goed mogelijk gereconstrueerd. Mede vanwege de verstreken tijd heeft de IMG daarbij een voorbehoud gemaakt bij de dateringen. Hierbij is de IMG uitgegaan van een vakantie van de melder van ongeveer een week. Dat was een verkeerde aanname. Het rapport is de melder en zijn raadsman overigens op 22 maart 2012 verstrekt. De melder heeft de IMG toen, en voor zover bekend ook daarna, niet verzocht om een correctie.

De Onderzoeksraad Integriteit Overheid (OIO) meldt in zijn rapport van 2015 wel de juiste data en dateert de terugkeer van de melder van zijn vakantie een week later. De gesprekken met de melder die in het IMG-rapport worden genoemd en zijn gedateerd op 16 en 18 november 2009 komen overeen met de gesprekken zoals vermeld in het OIO-rapport maar dan een week later.

Zoals reeds uiteengezet, vond er op 16 november 2009 niet een gesprek plaats tussen melder en arts maar met de leden van het SMT. Dergelijke SMT-overleggen zijn bedoeld om tot de juiste zorg of begeleiding te komen van medewerkers die daar mogelijk behoefte aan of baat bij hebben. Volgens zowel de IMG als OIO is dit gesprek vervolgens onder een onjuiste code weggeschreven in het systeem. Evenals de IMG, komt de OIO tot het oordeel dat dit onzorgvuldig is geweest.

Dat het rapport van de IMG onjuiste data vermeldt, betreur ik. De omschrijving en aard van de gesprekken komen echter in beide rapporten overeen. Voorts heeft de IMG, in overeenstemming met zijn taakstelling, vooral het handelen van de arts onderzocht en beoordeeld binnen het kader van de militaire gezondheidszorg. Zoals ook in het door de IMG uitgevoerde onderzoek is vastgesteld, oordeelt de OIO dat sprake is geweest van «onzorgvuldig wegschrijven». Het spreekt voor zich dat de arts hierop is aangesproken.

Het OIO-onderzoek is, zoals bekend, meeromvattend geweest. De OIO heeft geadviseerd tot herstel van loopbaanperspectief van de melder en compensatie van de door hem geleden en nog te lijden schade. Defensie heeft dit advies opgevolgd en ten slotte met de melder een vaststellingsovereenkomst ondertekend, zodat alle betrokkenen zich weer op de toekomst kunnen richten.

De Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl