Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734550-VIII nr. 114

34 550-VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017

Nr. 114 MOTIE VAN HET LID GRASHOFF

Voorgesteld 2 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de doorstroom van hbo naar universitaire masters in tien jaar tijd is gedaald met 30%;

overwegende dat er barrières zijn die studenten weerhouden om door te stromen naar een universitaire master, zoals selectie aan de poort en verhoogd collegegeld bij schakeltrajecten;

overwegende dat per september 2017 het gevraagde collegegeld voor schakeltrajecten wordt verlaagd naar maximaal eenmaal het wettelijk collegegeld, maar dat selectie aan de poort mogelijk blijft;

overwegende dat universiteiten met veel doorstroming vanuit het hbo door de huidige bekostigingssystematiek worden benadeeld, en daardoor worden beperkt in hun mogelijkheden om doorstromers onderwijs aan te bieden;

verzoekt de regering, geen selectie aan de poort toe te staan bij schakeltrajecten;

verzoekt de regering tevens, voorstellen te doen voor aanpassing van de bekostigingssystematiek waarmee voldoende middelen beschikbaar komen voor doorstromers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff