Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734550-VIII nr. 112

34 550-VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017

Nr. 112 MOTIE VAN DE LEDEN VERHOEVEN EN VAN MEENEN

Voorgesteld 2 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat studenten aanspraak kunnen maken op financiële ondersteuning vanuit het profileringsfonds als zij vertraging oplopen tijdens hun studie als gevolg van een functiebeperking of een andere vorm van overmacht zoals ziekte, zwangerschap of bijzondere familieomstandigheden;

overwegende dat ook studenten die vertraging oplopen als gevolg van een bestuursjaar of andere maatschappelijke of bestuurlijke activiteiten, een beroep kunnen doen op het profileringsfonds;

overwegende dat voorzieningen voor studenten met een functiebeperking geen profileringsinstrument zouden moeten zijn, maar een basisvoorziening;

verzoekt de regering, de financiële ondersteuning voor studenten die studievertraging oplopen als gevolg van een functiebeperking of door overmacht, te scheiden van het profileringsfonds,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven

Van Meenen