Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734550-VI nr. 37

34 550 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017

Nr. 37 AMENDEMENT VAN HET LID RECOURT C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 361

Ontvangen 30 november 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.500 (x € 1.000).

II

In artikel 92 Nominaal en onvoorzien worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.500 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement regelt dat een bedrag van € 1,5 miljoen wordt vrijgemaakt voor de voortzetting van de pilots met betrekking tot mediation in het strafrecht. Uit deze pilots blijkt dat mediation in het strafrecht een toegevoegde waarde heeft in de geschillenbeslechting in het strafrecht. Als de zaak geschikt is en het slachtoffer bereid, leidt mediation tot beter inzicht in het toegebrachte leed bij de dader en betere verwerking van dat leed bij het slachtoffer en snellere onderlinge regeling van de gevolgen van het strafbare feit, zoals schadevergoeding.

De dekking van dit amendement kan gevonden worden in de op artikel 92 gereserveerde middelen voor het wetsontwerp «Organisatie hoogste bestuursrechtspraak». Nu dit wetsontwerp is ingetrokken vallen er met ingang van 2017 structureel middelen vrij. Aangezien de vrijval in 2017 beperkt is, moet via interne verschuivingen binnen artikel 92, zorg gedragen worden voor een volledige kasdekking in 2017.

Recourt Van Nispen Swinkels Segers Van Tongeren Klein Van der Staaij


X Noot
1

Vervanging in verband met wijziging van de ondertekening.