Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734550-V nr. 46

34 550 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2017

Nr. 46 AMENDEMENT VAN HET LID SJOERDSMA C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 131

Ontvangen 30 november 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 4 Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 2.500 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement beoogt de dienstverlening voor de meer dan één miljoen Nederlanders in het buitenland te verbeteren. Er moet meer aandacht zijn voor hun belangen en hun betrokkenheid bij Nederland. Dat is één van de kerntaken van de Nederlandse diplomatie. De dienstverlening door posten in het buitenland en online moet sneller en toegankelijker, zoals bij de aanvraag van paspoort of DigiD en bij deelname aan verkiezingen van deze Nederlanders waarvoor zij stemgerechtigd zijn. Daarom wordt het budget voor consulaire belangenbehartiging verhoogd met € 2,5 miljoen in 2017.

Dit wordt betaald door, ten eerste, de vergoedingen die ambtenaren ontvangen voor de te maken extra kosten die verband houden met het werk in het buitenland rijksbreed neerwaarts aan te passen naar maximaal het niveau dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor zijn ambtenaren hanteert. Dit past in het kader van «één Rijk één regeling».

Ten tweede gaan alle attachés van alle departementen onder Buitenlandse Zaken vallen. Hiermee wordt de bureaucratie verminderd voor de uitvoeringsorganisatie die op dit moment voor verschillende departementen met verschillende regels en arbeidsvoorwaarden moet werken. Wanneer de attachés onder één noemer vallen, kan bespaard worden bij deze uitvoeringsorganisatie. De inhoudelijke sturing blijft via de vakdepartementen lopen.

Deze twee maatregelen leveren gezamenlijk € 4 miljoen op in 2017. De structurele besparing loopt op tot € 6 miljoen vanaf 2019.

Op dit moment is niet precies duidelijk hoeveel ieder departement hiertoe zal moeten vrijmaken op de eigen Begroting en moet overhevelen naar de begroting van Buitenlandse Zaken. Daarom vindt de financiële uitwerking van dit amendement plaats bij de Voorjaarsnota 2017.

Sjoerdsma Ten Broeke Knops Van Bommel


X Noot
1

Vervanging in verband met een wijziging in de Toelichting.