34 550 B Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2017

Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 juni 2017

Hierbij stuur ik u het rapport «Rekening houden met verschil»1. Dit rapport stuur ik u in reactie op de motie van de leden Veldman en Wolbert (Kamerstuk 34 300 VII, nr. 28), waarin wordt gevraagd om een fundamentele herziening van de uitgangspunten van de financiële verhoudingen en specifiek de verdeling van het gemeentefonds. Dit rapport is tot stand gekomen onder leiding van de stuurgroep herziening financiële verhoudingen. De stuurgroep presenteert met dit rapport aanbevelingen om in een komende kabinetsperiode te komen tot een herziening van de financiële verhoudingen tussen gemeenten en het Rijk. De aanbevelingen moeten gezien worden als oplossingsrichtingen die in een vervolgtraject verder worden uitgewerkt.

Het kabinet legt de overwegingen en aanbevelingen van de stuurgroep herziening financiële verhoudingen zonder nadere standpuntbepaling aan u voor.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven