34 534 Voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius, Agnes Mulder en Geleijnse houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet)

Nr. 42 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 21

Ontvangen 19 december 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel 1 wordt na de begripsbepaling broeikasgassen een begripsbepaling ingevoegd, luidende:

brede welvaart:

de kwaliteit van leven in het hier en nu en de mate waarin deze ten koste gaat van die van latere generaties of van die van mensen elders in de wereld;.

II

In artikel 3, tweede lid, onderdeel g, wordt na «overheden, » ingevoegd « de brede welvaart,».

Toelichting

Dit amendement regelt dat aan de hand van het brede welvaartsbegrip verantwoording wordt afgelegd over de gevolgen van het huidige Nederlandse klimaatbeleid op de kwaliteit van leven in het hier en nu, en op de kwaliteit van leven van volgende generaties en in andere landen.«

Van Raan Ouwehand Wassenberg Teunissen Akerboom

Naar boven