34 534 Voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius, Agnes Mulder en Geleijnse houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet)

Nr. 41 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 17

Ontvangen 19 december 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel 1 wordt na de begripsbepaling broeikasgassen een begripsbepaling ingevoegd, luidende:

brede welvaart:

de kwaliteit van leven in het hier en nu en de mate waarin deze ten koste gaat van die van latere generaties of van die van mensen elders in de wereld;.

II

Artikel 3, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel f wordt «, en» vervangen door een puntkomma.

2. Aan het slot van onderdeel g wordt de punt vervangen door «, en».

3. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • h. een beschouwing van de alternatieven voor het te voeren klimaatbeleid van de regering, die redelijkerwijs in beschouwing dienen te worden genomen, en de effecten van deze alternatieven voor de financiële positie van huishoudens, bedrijven en overheden, de brede welvaart, en op de werkgelegenheid inclusief scholing en opleiding van werknemers, de ontwikkeling van de economie en het tot stand komen van een eerlijke transitie.

Toelichting

Dit amendement regelt dat in het Klimaatplan verantwoording wordt afgelegd over niet-genomen klimaatmaatregelen die wel voorhanden zijn. Beschreven wordt de impact van deze maatregelen op het klimaat (weergegeven in CO2-reductie) en op de maatschappij (mede aan de hand van het brede welvaartsbegrip). Indieners beogen hiermee dat heilige huisjes niet gespaard blijven.

Van Raan Ouwehand Wassenberg Teunissen Akerboom

Naar boven