34 534 Voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius en Agnes Mulder houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet)

Nr. 33 AMENDEMENT VAN HET LID STOFFER

Ontvangen 14 december 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 3, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het slot van onderdeel e wordt ingevoegd «en de daarmee samenhangende inzet van Onze Ministers op innovatie».

2. In onderdeel g wordt «en het tot stand komen van een eerlijke transitie» vervangen door «, het tot stand komen van een eerlijke en betaalbare transitie en voor de betrouwbaarheid van de energievoorziening».

Toelichting

De indiener constateert dat verduurzaming van de gebouwde omgeving, de industrie, de energiesector en de transportsector een grote en complexe opgave is. Hij hecht grote waarde aan voldoende inzet op innovatie, aan het betaalbaar houden van de transitie en aan het betrouwbaar houden van de energievoorziening. Hij stelt derhalve voor deze aspecten mee te laten nemen in het vijfjaarlijkse klimaatplan.

Stoffer

Naar boven