34 534 Voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius en Agnes Mulder houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet)

Nr. 26 AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN C.S.

Ontvangen 6 december 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 2, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Na «Deze wet» wordt een zinsnede ingevoegd, luidende «stelt doelen voor het klimaatbeleid van de regering en».

2. De zinsnede «, tot een niveau dat 95% lager ligt in 2050» wordt vervangen door «, tot een niveau dat 100% lager ligt in 2050».

Toelichting

Dit amendement regelt dat per 2050 een CO2-reductie van 100% wordt gerealiseerd ten opzichte van 19901. Dit doel dient behaald te worden om de wereldwijde temperatuurstijging tot maximaal anderhalve graad te beperken.

Van Raan Ouwehand Wassenberg Teunissen Akerboom


X Noot
1

PBL (2016) Wat betekent het Parijsakkoord voor het Nederlandse langetermijn-klimaatbeleid?

Naar boven