34 534 Voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius en Agnes Mulder houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet)

Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN C.S.

Ontvangen 6 december 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel 2 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. Het aandeel hernieuwbare energie is per 2030 45%.

Toelichting

Dit amendement regelt dat het aandeel hernieuwbare energie per 2030 45% is. Dit nevendoel dient om de wereldwijde temperatuurstijging tot maximaal anderhalve graad te beperken1 en gaat daarom verder dan de Europese doelstelling van 32% in 2030.

Nederland is nog sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen; slechts een fractie van de energie wordt duurzaam opgewekt. Fossiele brandstoffen zijn een belangrijke oorzaak van overmatige CO2-uitstoot en dienen zo snel mogelijk te worden uitgefaseerd. Wachten met de transitie leidt tot grotere klimaatrisico’s (e.g. overstromingen, hittestress, droogtes, verlies van biodiversiteit, verstoring van de voedselproductie en drinkwatervoorziening en financiële instabiliteit) en hogere kosten2 3. De overstap naar duurzame energiebronnen, zoals wind en zon, dient daarom zo snel mogelijk te worden gerealiseerd Het stellen van duidelijke en hoge ambities op het gebied van duurzame energie is naar mening van de indieners noodzakelijk om te zorgen dat Nederland versneld de omslag naar een koolstofarme economie gaat maken. Dit geeft overheden, burgers en bedrijven houvast als investeerders en medeontwikkelaars van beleid voor duurzame energie. Het huidige amendement voorziet hierin.

Indieners wijzen erop dat biomassa’s waarvan de productie concurreert met voedselgewassen of ten koste gaat van kwetsbare ecosystemen geen duurzame energie leveren. Het zelfde geldt voor biomassa’s die over de gehele productieketen een overmatige CO2-uitstoot leveren.

Van Raan Ouwehand Wassenberg Teunissen Akerboom


X Noot
1

Greenpeace International, Global Wind Energy Council & Solar Power Europe (2015) Energy Revolution

X Noot
2

Uitspraak Gerechtshof Den Haag in Klimaatzaak Urgenda (9-10-2018, zaaknummer 200.178.245/01)

X Noot
3

De Nederlandse Bank (2016) Tijd voor transitie

Naar boven