34 534 Voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius en Agnes Mulder houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet)

Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN C.S.

Ontvangen 6 december 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel 1 wordt na de begripsbepaling broeikasgassen een begripsbepaling ingevoegd, luidende:

brede welvaart:

de kwaliteit van leven in het hier en nu en de mate waarin deze ten koste gaat van die van latere generaties of van die van mensen elders in de wereld;.

II

In artikel 3, tweede lid, onderdeel g, wordt «overheden, » vervangen door « overheden, waarbij tevens aandacht wordt besteed aan brede welvaart, en op».

Toelichting

Dit amendement regelt dat aan de hand van het brede welvaartsbegrip verantwoording wordt afgelegd over wat de gevolgen zijn van het huidige Nederlandse klimaatbeleid «Hier en Nu», en in hoeverre dit een druk legt op volgende generaties «Later» en op andere landen «Elders».

Van Raan Ouwehand Wassenberg Teunissen Akerboom

Naar boven