Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201934534 nr. 17

34 534 Voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius en Agnes Mulder houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet)

Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN C.S.

Ontvangen 6 december 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel 1 wordt na de begripsbepaling broeikasgassen een begripsbepaling ingevoegd, luidende:

brede welvaart:

de kwaliteit van leven in het hier en nu en de mate waarin deze ten koste gaat van die van latere generaties of van die van mensen elders in de wereld;.

II

Artikel 3, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel f wordt «, en» vervangen door een puntkomma.

2. Aan het slot van onderdeel g wordt de punt vervangen door «, en».

3. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • h. een beschouwing van de gevolgen van de alternatieven voor het te voeren klimaatbeleid van de regering voor de financiële positie van huishoudens, bedrijven en overheden, waarbij tevens aandacht wordt besteed aan brede welvaart, en op de werkgelegenheid inclusief scholing en opleiding van werknemers, de ontwikkeling van de economie en het tot stand komen van een eerlijke transitie.

Toelichting

Dit amendement regelt dat in het Klimaatplan verantwoording wordt afgelegd over niet-genomen klimaatmaatregelen die wel voorhanden zijn. Indieners beogen hiermee dat heilige huisjes niet gespaard blijven. Aan de hand van het brede welvaartsbegrip wordt uiteengezet wat de gevolgen zijn van het niet nemen van maatregelen «Hier en Nu», en in hoeverre dit een druk legt op volgende generaties «Later» en op andere landen «Elders».

Van Raan Ouwehand Wassenberg Teunissen Akerboom