Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734532 nr. 55

34 532 Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten

Nr. 55 SUBAMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN

Ontvangen 1 december 2016

De ondergetekende stelt het volgende subamendement voor:

Het gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Koşer Kaya (stuk nr. 31) wordt als volgt gewijzigd:

I

Boven de tekst wordt de aanduiding «I» geplaatst.

II

Onderdeel I (nieuw) wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «wordt aan artikel 33Ab een lid toegevoegd, luidende» vervangen door: komt artikel 33Ab, tweede lid, te luiden.

2. De aanduiding «3.» wordt vervangen door: 2.

3. In het tweede lid (nieuw) wordt «in het kalenderjaar voorafgaande aan het tijdstip, bedoeld in het eerste lid, in kilogrammen fosfaat, verminderd met de fosfaatruimte in het kalenderjaar voorafgaande aan het tijdstip, bedoeld in het eerste lid, negatief is» vervangen door: in kilogrammen fosfaat, twee kalenderjaren voorafgaande aan het tijdstip, bedoeld in het eerste lid, verminderd met de fosfaatruimte in dat kalenderjaar, negatief of nul is.

III

Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

II

Aan artikel 33Ab worden twee leden toegevoegd, luidende:

  • 3. Bij de toepassing van het percentage, bedoeld in het eerste lid, wordt het fosfaatrecht van een bedrijf slechts verminderd voor zover een gehele uitoefening van het fosfaatrecht de fosfaatruimte van dat bedrijf, twee kalenderjaren voorafgaande aan het tijdstip, bedoeld in het eerste lid, te boven gaat.

  • 4. In afwijking van het tweede lid, is een vermindering van het fosfaatrecht in het kalenderjaar 2018 niet van toepassing op een bedrijf waarvan de productie van dierlijke meststoffen door melkvee in kilogrammen fosfaat in het kalenderjaar 2015, verminderd met de fosfaatruimte in dat kalenderjaar, negatief of nul is. Bij de toepassing van het percentage, bedoeld in het eerste lid, wordt, in afwijking van het derde lid, het fosfaatrecht van een bedrijf slechts verminderd voor zover een gehele uitoefening van het fosfaatrecht de fosfaatruimte in het kalenderjaar 2015 van dat bedrijf te boven gaat.

Toelichting

Dit subamendement regelt dat grondgebonden melkveebedrijven volledig worden ontzien bij een korting op het fosfaatrecht. Het amendement voorkomt bovendien dat een groot verschil ontstaat tussen bedrijven die net wel grondgebonden zijn en bedrijven die dat net niet zijn. Dit verschil wordt weggenomen door te bepalen dat een bedrijf uitsluitend wordt gekort tot het punt dat het door de korting grondgebonden wordt. Gekozen is de mate van grondgebondenheid te bepalen over het jaar 2015, bij een korting die in 2018 wordt geïntroduceerd. Op deze manier wordt voor wat betreft de bepaling of een bedrijf grondgebonden is aangesloten bij het jaar waarin fosfaatrechten zijn aangekondigd.

Door te kiezen voor het jaar 2015 weten bedrijven waar ze aan toe zijn als op 1 juli 2017 de korting voor 2018 bekend wordt gemaakt.

Van Gerven