Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734532 nr. 50

34 532 Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten

Nr. 50 AMENDEMENT VAN HET LID LODDERS

Ontvangen 28 november 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel III wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Een voordracht voor een krachtens het eerste lid vast te stellen koninklijk besluit wordt niet eerder gedaan dan twee weken nadat het ontwerp aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd. Een voordracht als bedoeld in de vorige volzin wordt slechts gedaan indien aannemelijk is dat de Europese Commissie Nederland derogatie als bedoeld in artikel 13 van de Meststoffenwet verleent voor de periode 2018–2021.

Toelichting

Dit amendement voorziet in een voorhangprocedure voor het koninklijk besluit waarmee de inwerkingtreding van de wet tot wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten wordt geregeld.

Op deze wijze kan nog door de Staten-Generaal met de regering van gedachten worden gewisseld over het fosfaatrechtenstelsel alvorens het in werking treedt. Er is gekozen voor een termijn van twee weken, zodat aan de ene kant nog tijd resteert voor een gedachtewisseling, terwijl aan de andere kant het proces rond inwerkingtreding niet teveel wordt doorkruist. De regering zal de inwerkingtreding van de wet slechts dan aan de Kamers voorleggen indien aannemelijk is dat voor de volgende periode (2018–2021) een nieuwe derogatie verleend zal worden.

Lodders