34 532 Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten

Nr. 101 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 juni 2018

Bij brief van 25 juni 2018 heeft de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verzocht om de goedkeuringsbeschikking op het fosfaatrechtenstelsel toegestuurd te krijgen.

Hierbij zend ik u de goedkeuringsbeschikking, welke op 26 juni 2018 is gepubliceerd op de website van de Europese Commissie1.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven