34 521 Voorstel van wet van het lid Van Klaveren betreffende het beëindigen van positieve discriminatie

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is de uitzonderingen op het verbod van discriminatie ten behoeve van het voeren van voorkeursbeleid te schrappen;

Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Artikel 2 van de Algemene wet gelijke behandeling wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid vervalt, onder vernummering van het vierde tot en met het zesde lid tot het derde tot en met het vijfde lid.

2. In het vijfde lid (nieuw) wordt «vierde en vijfde lid» vervangen door: derde en vierde lid.

ARTIKEL II

Artikel 646 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «artikel 5, derde lid» vervangen door: artikel 5, tweede lid.

2. Het vierde lid vervalt.

ARTIKEL III

Artikel 3, eerste lid, onderdeel c, van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte vervalt, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel b door een punt.

ARTIKEL IV

De Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 1a, vijfde lid, vervalt: en tweede lid.

2. In artikel 5 vervalt het eerste lid, onder vernummering van het tweede en derde lid tot het eerste en tweede lid

3. In artikel 23 wordt «derde lid, onderdeel c,» vervangen door: tweede lid.

ARTIKEL V

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Naar boven